Adam HLEBOWICZ

Historyk i dziennikarz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Autor książek: „Podróż na wschód” (2021), „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991” (2021), „Kościół w niewoli. Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Ukrainie po II wojnie światowej” (1991); „Katolicyzm w państwie sowieckim 1944–1992” (1993); „Wielkie Księstwo Pana Boga i okolice” (2004); „Biło-żowta Ukrajina” (2009); „Kaliningrad bez wizy” (2012) i in.

Adam HLEBOWICZ: Kresy Wschodnie – trudne przywracanie pamięci
Adam HLEBOWICZ

Adam HLEBOWICZ

Kresy Wschodnie – trudne przywracanie pamięci

Stosunek III Rzeczypospolitej do Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej oparty był na doktrynie Giedroycia–Mieroszewskiego – tzn. na akceptacji faktu nieodwracalnej utraty tych ziem. Po roku 1989 nie pojawiła się w Polsce żadna siła polityczna – parlamentarna czy pozaparlamentarna – która głosiłaby otwarcie hasło rewindykacji Kresów.