Katalin NOVÁK

Prezydent Węgier. Wcześniej minister ds. rodziny i wiceprzewodnicząca Fideszu.

Ryc. Fabien Clairefond

Katalin NOVÁK: The Hungarian model of family support - politics supporting demography
Katalin NOVÁK

Katalin NOVÁK

The Hungarian model of family support - politics supporting demography

„Ten years ago, when we won the elections with a 2/3 majority, we made a decision in Hungary that we would come out of the economic, political and moral crisis by focusing not only on economic growth, but also on supporting families. Our primary goal to this day remains stopping the process of population decline. Hungary’s pro-family policy is unique in the world,” writes Katalin NOVÁK

Katalin NOVÁK: Jak polityka wspiera demografię
Katalin NOVÁK

Katalin NOVÁK

Jak polityka wspiera demografię

Dziesięć lat temu, kiedy większością 2/3 wygraliśmy wybory, podjęliśmy na Węgrzech decyzję, że wyjdziemy z kryzysu ekonomiczno-polityczno-moralnego, koncentrując się nie tylko na wzroście gospodarczym, ale i wspieraniu rodzin. Naszym pierwszoplanowym celem do dzisiaj pozostaje zatrzymanie procesu zmniejszania się liczby ludności. Węgierska polityka prorodzinna jest wyjątkowa w skali świata