Prof. Andrzej NOWAK

Historyk, sowietolog, członek Narodowej Rady Rozwoju. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN. Laureat Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego, Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Andrzej NOWAK: Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.

Wolność i despotyzm nie są rozdzielone geograficznie. Są impulsami wpisanymi w ludzką naturę. Historia tworzy jednak przez wieki i przedstawia w retrospekcji kształt uwarunkowań, które wolność pozwalają rozwinąć albo stłumić; umacniają despotyczne techniki albo je podważają. To jest właśnie jedna z możliwych do wyobrażenia historii stosunków polsko-rosyjskich.

Prof. Andrzej NOWAK: Незалежність 2023
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Незалежність 2023

Свобода і прогрес залишаються  і сьогодні гаслами, в ім’я яких можна ефективно підірвати ідеал незалежності держави, яка звинувачується в порушенні свободи та блокуванні шляху до прогресу.

Prof. Andrzej NOWAK: Niepodległość 2023
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Niepodległość 2023

Wolność i postęp pozostają także współcześnie hasłami, w imię których można skutecznie podważyć ideał niepodległości państwa, które oskarżane jest o łamanie wolności i blokowanie drogi postępowi

Prof. Andrzej NOWAK: Путін як (анти)історик
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Путін як (анти)історик

У наративі, представленому Володимиром Путіним кілька років тому, Росія знову виявилася жертвою, а в Катині злочинцями виявилися поляки.

Prof. Andrzej NOWAK: Putin jako (anty)historyk
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Putin jako (anty)historyk

Rosja w narracji zaprezentowanej już przed kilkoma laty przez Władimira Putina znowu okazała się ofiarą, a w Katyniu Polacy wyszli na oprawców.

Prof. Andrzej NOWAK: Ukraina albo niezgoda na imperialne zniewolenie
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ukraina albo niezgoda na imperialne zniewolenie

Tak fascynująca Angelę Merkel Katarzyna II zlikwidowała przemocą Sicz – ostatnią ostoję samorządu wolnych Kozaków pod jej panowaniem, ostatni ślad tradycji politycznej Ukrainy.

Prof. Andrzej NOWAK: Ucrania o el rechazo del sometimiento al imperio
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ucrania o el rechazo del sometimiento al imperio

Tan fascinante para Angela Merkel, Catalina II liquidó Sich por la violencia – el último refugio de autogobierno para los cosacos libres bajo su gobierno, el último vestigio de la tradición política de Ucrania.

Prof. Andrzej NOWAK: Ukraine and the rejection of imperial enslavement
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ukraine and the rejection of imperial enslavement

So fascinating to Angela Merkel, Catherine II liquidated Sich by violence – the last refuge of self-government for free Cossacks under her rule, the last vestige of Ukraine’s political tradition.

Prof. Andrzej NOWAK: Україна чи незгода з імперським поневоленням
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Україна чи незгода з імперським поневоленням

Катерина II, яка так захоплює Ангелу Меркель, насильницьким шляхом ліквідувала Січ – останній притулок самоврядування для вільних козаків під її владою, останній залишок української політичної традиції.

Prof. Andrzej NOWAK: Ucraina o dissenso per la schiavitù imperia
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Ucraina o dissenso per la schiavitù imperia

Così affascinante per Angela Merkel, Caterina II ha liquidato con la violenza Sich, l’ultimo rifugio di autogoverno per i cosacchi liberi sotto il suo governo, l’ultima vestigia della tradizione politica ucraina.

Prof. Andrzej NOWAK: Украина или несогласие с имперским порабощением
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Украина или несогласие с имперским порабощением

Так восхищающая Ангелу Меркель, Екатерина II ликвидировала Сечь насильственным путем – последнее убежище самоуправления для вольных казаков в период ее правления, последний пережиток политической традиции Украины.

Prof. Andrzej NOWAK: Polskie umiłowanie wolności do szaleństwa
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Polskie umiłowanie wolności do szaleństwa

Powstanie wynika z położenia. Inaczej mówiąc: powstanie jest reakcją na upadek. Ale nie jedyną. Kiedy się upadnie albo gdy ktoś nas przewróci, obali w proch – wtedy możemy powstać albo przyzwyczaić się do życia w pozycji leżącej.

Prof. Andrzej NOWAK: Польське волелюбство до божевілля
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Польське волелюбство до божевілля

.Повстання зумовлене положенням. Іншими словами, повстання – це реакція на падіння. Але не тільки це. Коли ми падаємо, або коли нас хтось перекидає, перетворює на порох – тоді ми можемо повстати, або звикнути жити в положенні лежачи.

Prof. Andrzej NOWAK: El amor hasta la locura de Polonia por la libertad
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

El amor hasta la locura de Polonia por la libertad

.El levantamiento es consecuencia de la situación en la que uno se encuentra. Dicho de otro modo: el levantamiento es una reacción a la caída. Pero no la única. Cuando caemos, o cuando alguien nos derriba, nos hace morder el polvo, entonces podemos levantarnos, o acostumbrarnos a vivir sometidos.

Prof. Andrzej NOWAK: Polish mad love for freedom
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Polish mad love for freedom

Rising up results from a change in circumstance. In other words, rising is a reaction to a fall. But it is not the only one. Having fallen down or having been knocked over and pulverised, you can either rise again or simply get used to your supine position.

Prof. Andrzej NOWAK: Wojna i dziedzictwo. Historia najnowsza
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Wojna i dziedzictwo. Historia najnowsza

Koniec tzw. zimnej wojny i upadek ZSRR nie oznaczają bynajmniej zamknięcia zmagań o kulturę, o wolność, o dziedzictwo. W dającej się przewidzieć przyszłości żadnego liberalnego happy endu, żadnego końca historii nie ma i nie będzie. Nadal czeka nas twarda walka,

Prof. Andrzej NOWAK: Polacy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini karku nie schylają
Prof. Andrzej NOWAK

Prof. Andrzej NOWAK

Polacy, Ukraińcy, Litwini, Białorusini karku nie schylają

W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Mimo upływu lat w debacie publicznej nie milkną echa owego zrywu. Ważne i trudne pytanie – „bić się (o wolność swojego kraju), czy nie bić?” – powraca za jego sprawą w Europie Centralnej także dziś.