Archeometria – nowy kierunek studiów w Polsce

Archeometria, skamieliny, wykopaliska, prehistoria, trylobit, skamielina,

Zdobycie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii – oferują studia na kierunku archeometria, który od kolejnego roku akademickiego uruchomi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca.

Nowy kierunek studiów – archeometria

.Archeometria jest nowym kierunkiem prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Archeometria zajmuje się badaniem obiektów, źródeł archeologicznych metodami chemii analitycznej. Obejmuje m.in. badania wieku, pochodzenia czy autentyczności.

Jak czytamy na stronie uczelni, przygotowany program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Studia na tym kierunku mają umożliwić zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii. Absolwenci tego kierunku nauczą się analityki chemicznej artefaktów archeologicznych oraz ich charakterystyki i umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Wyjątkowy kierunek

.„Poznańska archeometria jest kierunkiem wyjątkowym w skali tak polskich uczelni, jak również europejskich ośrodków badawczych. Jest pierwszym w Polsce a jednym z nielicznych w Europie (kierunków tego typu). Badania archeometryczne prowadzone przez zespół archeologów i chemików z UAM mają już ponad dziesięcioletnią tradycję wspólnych projektów badawczych i ugruntowane zostały licznymi publikacjami w prestiżowych czasopismach tak analitycznych, jak również archeologicznych” – przekazali dziekan Wydziału Archeologii UAM prof. Andrzej Michałowski i prodziekan prof. Marcin Ignaczak. Są oni współtwórcami kierunku.

„Zakładamy, że absolwent kierunku będzie potrafił wykonać badania analityczne, coraz powszechniej wykorzystywane do studiów nad źródłami archeologicznymi, a jednocześnie dzięki zrozumieniu procesów społecznych i kulturowych zachodzących w dziejach, właściwie zinterpretować otrzymane wyniki” – przekazali naukowcy.

Podkreślili, że oba wydziały tworzące nowy kierunek są doskonale wyposażone. Na przykład Wydział Chemii oferuje dostęp do nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie aparatury analitycznej pozwalającej na oznaczenia zawartości pierwiastków oraz oznaczanie i badanie struktury związków chemicznych. Z kolei na Wydziale Archeologii funkcjonują dwa laboratoria przeznaczone do badań archeometrycznych. Posiada dwa wysokiej klasy mikroskopy cyfrowe, umożliwiające obserwację w świetle spolaryzowanym, mikroskop metalograficzny, skaningowy mikroskop elektronowy wyposażony w detektory pozwalające na obserwację próbek organicznych i nieorganicznych.

Archeometria – program nauczania

.Wśród zajęć wykładanych na nowym kierunku znajdą się: metodologia i historia archeologii, substancje chemiczne stosowane w konserwatorstwie archeologicznym, badania in-situ obiektów i stanowisk, analiza materiałów archeologicznych, analiza instrumentalna czy ochrona dziedzictwa archeologicznego.

Absolwencie kierunku – według jego twórców – będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w jednostkach naukowych, laboratoriach badawczych, przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętą analityką archeologiczną, w tym działających na pograniczu archeologii i chemii lub centrach rozwoju.

Wyzwania stojące przed polskimi uniwersytetami

.Redaktor naczelny „Wszystko Co Najważniejsze” i profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk, Michał KLEIBER, na łamach „Wszystko co Najważniejsze” zauważa, że:„Instytucją centralną dla szeroko rozumianej racjonalności działania jest uniwersytet. Prawidłowe społeczne rozumienie przeszłości z jednej strony, a stawianie czoła wyzwaniom współczesności i świadome tworzenie pożądanej przyszłości z drugiej nie są w ogóle możliwe w kraju niemającym sieci dobrze funkcjonujących uczelni. Mimo że owa tradycyjna rola uniwersytetu nie podlega dyskusji, dynamika rozwoju społecznego i gospodarczego oraz powszechność kształcenia na poziomie wyższym stawiają przed uniwersytetem nowe, niezwykłe zadania. Rozwój zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych, mobilność młodzieży oraz zmiany w metodach kształcenia w wyniku rozwoju technik teleinformatycznych wydaje się prowadzić na przykład do podważenia klasycznych atrybutów kształcenia uniwersyteckiego – jedności miejsca („kampus wybranej uczelni”) i czasu trwania studiów („5 lat od matury do magisterium”). Zamiast tego kształtować się będzie zapewne model edukacji uniwersyteckiej o nieporównywalnie większej elastyczności – studenci zbierać będą potrzebne punkty kredytowe na różnych, często bardzo od siebie odległych (geograficznie i kulturowo) uczelniach – często zresztą w systemie kształcenia na odległość (telestudia), a przerwy w toku studiów i zdobywanie w ich trakcie zupełnie innych doświadczeń życiowych będą sprawą zupełnie naturalną. Taki rozwój szkoły wyższej jest szansą i zagrożeniem równocześnie – czy jesteśmy przygotowani na takie wyzwanie?”.

„Wyzwań stojących przed polskim uniwersytetem jest oczywiście znacznie więcej. Wymieńmy jeszcze parę z nich: jak zapewnić sprawne zarządzanie i wysoką jakość edukacji uniwersyteckiej w warunkach powszechności studiowania i chronicznie niedostatecznych środków? Jak wydobywać synergię z łączenia bądź ścisłej współpracy różnych uczelni? Jak zapobiegać promocji kształceniowej przeciętności i stwarzać specjalne możliwości szczególnie uzdolnionym? Jak otworzyć się na świat i realnie umiędzynarodowić studia w kraju, udowadniając, że jesteśmy w stanie sprostać globalnej konkurencji uniwersyteckiej? Jak wypracować efektywny system edukacji ustawicznej? Jak doprowadzić do stworzenia w Polsce spójnego systemu krajowych i zagranicznych staży podoktorskich – kluczowego momentu w karierze młodego naukowca? Jakie wnioski wyciągać z informacji dotyczących losów absolwentów? Nie ma wątpliwości – bez odpowiedzi na pytania tego typu nasze uczelnie nie staną się tym, czym być powinny, czyli ważnym nośnikiem rozwoju skutecznie umożliwiającym cywilizacyjne konkurowanie ze światem” – pisze prof. Michał KLEIBER w tekście „Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom, czyli uniwersytet na wagę złota„.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/eg

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 23 maja 2023
Fot. flickr/Steven Lilley