CBOS opublikował wyniki badania zadowolenia z życia Polaków w 2022 roku

CBOS opublikował wyniki badania zadowolenia z życia Polaków w 2022 roku

75 proc. Polaków jest zadowolonych ze swojego życia, 20 proc. mówi, że średnio, a 3 proc., że wcale. Taki wniosek wynika z przeprowadzonego przez CBOS badania zadowolenia z życia w 2022 r.

.W grudniu 2022 r. CBOS pytał respondentów, czy i na ile są zadowoleni ze swojego życia w wymiarze ogólnym i z poszczególnych jego wymiarów, jak: praca zawodowa, małżeństwo, dzieci, znajomi, sytuacja materialna, miejsce zamieszkania czy perspektywy na przyszłość.

Okazało się, że 75 proc. badanych jest zadowolonych z życia, choć zdecydowana większość w stopniu umiarkowanym (18 proc. bardzo zadowolonych, 57 proc. raczej zadowolonych). 20 proc. poziom ten określa jako średni, a 3 proc. jest niezadowolonych (2 proc. raczej niezadowolonych, 1 proc. bardzo niezadowolonych).

W stosunku do wcześniejszego pomiaru poziom ogólnego zadowolenia obniżył się o punkt procentowy, jednocześnie o punkt wzrosła liczba określających swój poziom satysfakcji życiowej jako średni.

Wyniki z poprzednich lat

CBOS uważa, że zmiana jest nieznaczna i mieści się w granicach błędu, ale „stanowi kontynuację rejestrowanego od trzech lat trendu spadkowego. W porównaniu z 2020 r. odsetek zadowolonych z życia jest teraz mniejszy o 3 punkty, a w stosunku do badania z 2019 r. – o 8 punktów.

„Jest to jednak spadek z wysokiego pułapu, bowiem w 2019 r. poziom satysfakcji życiowej Polaków był najwyższy w całym badanym okresie, czyli od 1994 r.” – podaje CBOS

Szczegółowe dane badania zadowolenia z życia w 2022 roku

W 2022 r. częściej zadowoleni z życia byli mężczyźni niż kobiety. Największy wpływ na poziom zadowolenia mają ocena materialnego poziomu życia i osiągane dochody. Satysfakcja z życia jest wprost proporcjonalna do oceny materialnego poziomu życia.

Wyraźnie bardziej usatysfakcjonowane życiowo są też osoby biorące udział w praktykach religijnych. Poza tym osoby z wyższym wykształceniem, z największych aglomeracji, a także w wieku 25–44 lata. Wśród grup społeczno-zawodowych są to: robotnicy wykwalifikowani, osoby pracujące na własny rachunek, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracyjno-biurowi. Najmniej usatysfakcjonowani życiowo są respondenci w przedziale 55–64 lata.

Według CBOS niepokoją zmiany rok do roku wśród badanych w wieku 18-24 lata. Rok wcześniej deklaracje satysfakcji życiowej w tej grupie należały do najwyższych, obecnie są najniższe. Odsetek zadowolonych spadł o 9 punktów procentowych, a w ogóle niezadowolonych wzrósł o 4 punkty. Poziom satysfakcji życiowej obniżył się również w grupie osób w wieku przedemerytalnym (55–64 lata, spadek zadowolonych o 7 punktów).

Największym powodem zadowolenia są relacje z przyjaciółmi i najbliższymi znajomymi, a także miejsce zamieszkania – po 83 proc. wskazań pozytywnych. Satysfakcję z dzieci deklaruje 69 proc. ogółu respondentów (wśród mających dzieci wskaźnik ten wyniósł 88 proc.). 65 proc. badanych wyraża zadowolenie z poziomu swojego wykształcenia i kwalifikacji, 63 proc. ze swojego małżeństwa lub nieformalnego stałego związku, 61 proc. z warunków materialnych. 58 proc. ze swojego staniu zdrowia, 52 proc. z przebiegu pracy zawodowej, 47 proc. z rysujących się przed nimi perspektyw, a 29 proc. z dochodów i sytuacji finansowej.

Najwięcej osób jest niezadowolonych z poziom dochodów i z własnej sytuacji finansowej. 25 proc. badanych podało, że jest niezadowolonych ze swego statusu materialnego. 16 proc. ze staniu zdrowia, 14 proc. z perspektyw na przyszłość, a 11 proc. z wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Badanie przeprowadzono 28 listopada-11 grudnia 2022 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1018 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 54,5 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 29,8 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,7 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

„Polski Ład. Wyjdźmy z pułapki mitów”

Jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość życia jest polityka gospodarcza państwa. Piotr ARAK, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, twierdzi, że „Polska dzisiaj jest państwem realizującym miks polityk liberalnych i socjalnych. Polityka gospodarcza daleka od skrajności najczęściej okazuje się skuteczna”.

Ekonomista wymienia na łamach „Wszystko Co Najważniejsze” dziesięć „najbardziej szkodliwych mitów ekonomicznych, które rozpowszechniane w Polsce doprowadzają do wielu patologii społecznych obserwowanych przez lata”. Pośród nich: Mit 1. Nie należy zwiększać nakładów na system opieki zdrowotnej; Mit 2. Bogaci powinni płacić niższe podatki niż biedni; Mit 3. Klasa średnia to górne 10 proc. społeczeństwa; Mit 4. Państwo podnosi podatki klasie średniej, by spłacać dług związany z COVID-19; Mit 5. Reforma podatków uderzy w przedsiębiorczość i firmy; Mit 6. Program odbudowy po pandemii nakierowany jest na redystrybucję, a nie na rozwój; Mit 7. Polska nigdy nie dogoni państw Zachodu; Mit 8. Polska miesza różne modele kapitalizmu; Mit 9. Samozatrudnienie jest najlepszą formułą prowadzenia biznesu; Mit 10. Minister finansów wywołuje inflację”.

Jak podkreśla Piotr ARAK,„mity powtarzane w przestrzeni publicznej są niebezpieczne, bo zaczynają być postrzegane jako fakty, a czasem też są pielęgnowane niczym nauka. Trzeba jednak odróżnić empirię, wyniki badań i doświadczenia innych krajów od tego, co się komuś wydaje”.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 19 stycznia 2023