Czterech niemieckich profesorów ze stypendiami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czterech niemieckich profesorów ze stypendiami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Czterech aktywnych naukowo, wybitnych niemieckich naukowców zostało laureatami Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznaje je niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

.Jak informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), każdy laureat otrzyma stypendium w miesięcznej wysokości 4 tys. euro.

W dwudziestym piątym konkursie wśród nagrodzonych znalazł się prof. Wolfgang Domcke z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, który w ramach trzymiesięcznego pobytu naukowego w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie będzie realizował projekt we współpracy z prof. Andrzejem Sobolewskim.

Drugi z nagrodzonych prof. Gerd Röpke z Uniwersytetu w Rostock, podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Uniwersytecie Wrocławskim zrealizuje projekt wraz z prof. Davidem Blaschke.

Z kolei dr Shrikrishnan Sankaran z Instytutu Nowych Materiałów w Leibniz, w ramach trzymiesięcznego pobytu naukowego w Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach będzie współpracował z dr Małgorzatą Włodarczyk-Biegun.

Prof. Michael Stürner z Uniwersytetu w Konstancji, podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie realizował projekt współpracując z prof. Arkadiuszem Wudarskim.

Polsko-niemiecka współpraca naukowa

.Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. A. von Humboldta przyznawane jest przez FNP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. przez FNP z Fundacją Humboldta. Stypendium umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z naukowcami z kraju goszczącego.

Nazwa stypendium, poprzez imię patrona, nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

“Kolejne konkursy w ramach programu nie będą realizowane” – podaje FNP.

Neuronauka i biologia molekularna

.Na temat rozwoju badań naukowych w Unii Europejskiej na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK w tekście “Badania naukowe zmieniają nasz świat“. Autor zdradza w nim również które nauki cieszą się największym wsparciem finansowym ze strony Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

“Współczesne badania naukowe obejmują praktycznie wszystkie obszary naszej egzystencji, a liczba osób uprawiających obecnie naukę, jak twierdzą niektórzy, jest większa niż sumaryczna liczba uczonych żyjących od starożytności do czasów współczesnych. Nawet bardzo skrótowe opisanie prowadzonych obecnie w świecie badań wymagałoby wielu opasłych tomów. Dlatego też skoncentruję się na krótkim omówieniu tematyki najbardziej ambitnych projektów badawczych, finansowanych w ostatnich latach przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) w trzech dużych obszarach nauki: naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych oraz naukach społecznych i humanistycznych. O sukcesie tego finansowania świadczy m.in. to, że dwunastka grantobiorców ERC otrzymała Nagrody Nobla, w tym trzech w bieżącym roku”.

“Jakkolwiek ostatecznym celem nauk o życiu jest wydłużenie ludzkiego życia i podniesienie jego jakości, główny wysiłek badawczy koncentruje się obecnie na zrozumieniu podstawowych mechanizmów działania organizmów na poziomie komórkowym i na sposobach sterowania tymi mechanizmami”.

“Nie jest więc przypadkiem, że najwięcej badań finansowanych przez ERC dotyczy takich dyscyplin, jak: biologia komórki, genetyka, neuronauka i biologia molekularna, a same tematy badań koncentrują się wokół różnicowania komórek, czyli zamiany jednego rodzaju komórek w inne; dotyczy to szczególnie komórek macierzystych. Warto jednak pamiętać, że znaczące już osiągnięcia w tym obszarze badań tylko w bardzo niewielkim stopniu przekładają się, na razie, na zastosowania kliniczne” – pisze prof. Andrzej JAJSZCZYK.

Sztuczna inteligencja i medycyna

.Na temat wykorzystania nowych technologii, takich jak SI, w naukach medycznych na łamach “Wszystko Co Najważniejsze” pisze prof. Michał KLEIBER w tekście “Nowe technologie w ochronie zdrowia“.

“Wykorzystywanie sztucznej inteligencji (SI). SI w ochronie zdrowia oznacza wykorzystywanie zaawansowanego oprogramowania naśladującego poznawcze zdolności człowieka do analizy danych medycznych i sugerowanie na tej podstawie diagnozy i ewentualnych działań leczniczych. Innymi słowy, SI jest zdolnością komputerowych algorytmów do formułowania przydatnych dla lekarzy opinii w złożonych problemach medycznych. Zastosowania SI różnią się istotnie od tradycyjnych metod medycyny możliwością pozyskiwania wielkiej liczby informacji, ich przetwarzania i podejmowania na tej podstawie działań. Fundamentalną cechą stosowanych algorytmów jest ich zdolność do uczenia się na drodze rozpoznawania cech charakteryzujących przetwarzane dane i tworzenia na tej podstawie opinii na temat analizowanego problemu”.

.”Ważnym efektem stosowania SI w ochronie zdrowia jest możliwość dostarczania analiz opisujących relacje między diagnozą i zastosowaną terapią a najbardziej prawdopodobnym rezultatem leczenia. Dysponujemy dzisiaj terabajtami danych pochodzących z badań klinicznych, szeroko rozumianej praktyki medycznej, firm ubezpieczeniowych oraz aptek, dotyczących wszelkich dręczących ludzi dolegliwości. Naukowcy i praktykujący lekarze korzystają oczywiście od zawsze z takich informacji, ale możliwości ich pełnej analizy przez najlepiej nawet przygotowanych badaczy są ze względu na ilość danych, ich złożoność i brak wypracowanej struktury z natury rzeczy bardzo ograniczone. W sukurs przychodzi właśnie sztuczna inteligencja” – pisze prof. Michał KLEIBER.

PAP/WszystkoCoNajważniejsze/MJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 27 grudnia 2022