Czy zbliża się globalna recesja?

Czy zbliża się globalna recesja?

Gospodarka światowa znajduje się w trakcie jednego z najbardziej synchronicznych w skali międzynarodowej epizodów zacieśniania polityki pieniężnej i fiskalnej w ciągu ostatnich pięciu dekad – pisze Bank Światowy w najnowszym raporcie „Is a Global Recession Imminent?” (Czy zbliża się globalna recesja?).

.Bank Światowy w najnowszym raporcie kreśli trzy scenariusze dla gospodarki na nadchodzący rok. Twórcy raportu „Is a Global Recession Imminent?” (Czy zbliża się globalna recesja?) zwracają uwagę na gwałtowne pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego, które wraz z rosnącą inflacją i zaostrzeniem warunków finansowania mogą doprowadzić do spadku światowego PKB per capita.

Ewolucja aktywności

.Prognozy, dotyczące globalnego wzrostu w latach 2022 i 2023, zostały od początku roku znacznie obniżone. Chociaż prognozy te nie wskazują na globalną recesję w latach 2022-23, doświadczenia z wcześniejszych recesji sugerują, że co najmniej dwa zjawiska – które albo już się zmaterializowały w ostatnich miesiącach, albo mogą być w toku – zwiększają prawdopodobieństwo globalnej recesji w najbliższej przyszłości.

Po pierwsze, każda światowa recesja od 1970 roku była poprzedzona znacznym osłabieniem światowego wzrostu w poprzednim roku, tak jak to miało miejsce ostatnio. Po drugie, wszystkie poprzednie globalne recesje zbiegły się z gwałtownym spowolnieniem lub całkowitą recesją w kilku głównych gospodarkach, czytamy w raporcie Banku Światowego.

Ewolucja polityki

.Twórcy raportu zwracają uwagę, że pomimo obecnego spowolnienia światowego wzrostu gospodarczego, w wielu krajach inflacja wzrosła do poziomów najwyższych od wielu dekad. Obecnie, w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z utrzymującej się wysokiej inflacji oraz w kontekście ograniczonej przestrzeni fiskalnej wiele krajów wycofuje wsparcie monetarne i fiskalne. W rezultacie gospodarka światowa znajduje się w trakcie jednego z najbardziej synchronicznych w skali międzynarodowej epizodów zacieśniania polityki pieniężnej i fiskalnej w ciągu ostatnich pięciu dekad. Te działania polityczne są konieczne, aby powstrzymać presję inflacyjną, ale ich wzajemnie potęgujące się efekty mogą mieć większe niż zamierzone skutki, zarówno w postaci zaostrzenia warunków finansowych, jak i pogłębienia spowolnienia wzrostu.

Synchroniczne zaostrzenie polityki kontrastuje z polityką przyjętą w związku z globalną recesją w 1975 r., ale jest podobne do polityki wdrożonej przed recesją w 1982 r. Główny wniosek płynący z tych dwóch epizodów jest taki, że dokonywanie niezbędnych dostosowań polityki w odpowiednim czasie ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania presji inflacyjnej i zmniejszenia kosztów produkcji interwencji politycznych, piszą twórcy „Is a Global Recession Imminent?”

Trzy scenariusze na przyszły rok

.Scenariusz podstawowy jest ściśle zgodny z najnowszymi konsensusowymi prognozami wzrostu i inflacji, a także z oczekiwaniami rynku dotyczącymi politycznych stóp procentowych. Oznacza on jednak, że oczekiwany obecnie stopień zacieśnienia polityki pieniężnej może nie wystarczyć do przywrócenia niskiej inflacji w odpowiednim czasie.

Scenariusz ostrego spowolnienia zakłada wzrost oczekiwań inflacyjnych, co wywołuje dodatkowe synchroniczne zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne. W tym scenariuszu gospodarka światowa nadal uniknie recesji w 2023 r., ale doświadczy ostrego spowolnienia bez przywrócenia niskiej inflacji do końca horyzontu prognozy.

W trzecim scenariuszu, globalnej recesji, dodatkowe podwyżki stóp procentowych wywołałyby gwałtowną ponowną wycenę ryzyka na globalnych rynkach finansowych i doprowadziłyby do globalnej recesji w 2023 r. Jeśli trwające globalne spowolnienie przerodzi się w recesję, gospodarka światowa mogłaby ostatecznie doświadczyć dużych trwałych strat produkcji w stosunku do tendencji sprzed pandemii. Miałoby to poważne konsekwencje dla długoterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego rynków wschodzących i gospodarek rozwijających się, które zostały już mocno dotknięte wywołaną przez pandemię globalną recesją w 2020 r.

Reakcje polityczne

.W raporcie Banku Światowego zwrócono uwagę, że reagowanie na kryzys będzie wymagać od decydentów politycznych bardzo ostrożnych działań. Po stronie popytu należy konsekwentnie stosować politykę pieniężną, aby w odpowiednim czasie przywrócić stabilność cen. W polityce fiskalnej priorytetem musi być średnioterminowa stabilność zadłużenia, przy jednoczesnym zapewnieniu ukierunkowanego wsparcia dla grup w trudnej sytuacji. Decydenci polityczni muszą być gotowi na zarządzanie potencjalnymi skutkami ubocznymi globalnego, synchronicznego wycofania polityk wspierających wzrost. Po stronie podaży muszą wprowadzić środki mające na celu złagodzenie ograniczeń, z którymi borykają się rynki pracy, rynki energii i sieci handlowe.

Pełna wersja raportu „Is a Global Recession Imminent?” jest dostępna na stronie Banku Światowego. [LINK]

Oprac. MAC

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 września 2022