Egzamin ósmoklasisty 2023. CKE podała wyniki

W maju przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki 53 proc. – podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W maju przeprowadzono egzamin ósmoklasisty. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki 53 proc. – podała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Egzamin ósmoklasisty 2023 – wyniki

.Uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 97,9 proc.), na drugim miejscu niemiecki.

Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego to 66 proc. punktów, z niemieckiego – 53 proc., z rosyjskiego – 68 proc., z francuskiego – 82 proc., z hiszpańskiego – 69 proc. i z włoskiego – 69 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w poniedziałek przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23-25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 13,8 tys. uczniów z Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 45 proc., z matematyki – 37 proc., z języka angielskiego – 46 proc., z języka rosyjskiego – 90 proc.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek na swojej stronie internetowej.

Także w poniedziałek, od godz. 10.00, absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem ZIU (aplikacji przygotowanej na zlecenie resortu edukacji, która pozwala uczniom sprawdzać uzyskane przez siebie wyniki egzaminów państwowych). Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 6 lipca br.

Z czym uczniowie poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy

.We „Wstępnej informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty” CKE podała, z czym poradzili sobie dobrze, a z czym mieli problemy.

„Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej pt. Balladyna” – czytamy.

W informacji podano, że z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych.

Z kolei na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany, natomiast w przypadku języka niemieckiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Jak czytamy w informacji CKE, na egzaminie z języka polskiego trudność sprawiło uczniom m.in. zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętności: poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły „nie” z przysłówkami w stopniu najwyższym.

„Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi, przekształcenia równania z jedną niewiadomą, aby obliczyć wysokość trójkąta” – wskazano.

W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych (wymagało m.in. użycia wyrażenia „have to” w 3. osobie liczby pojedynczej; poradziło sobie z tym tylko 18 proc. ósmoklasistów), natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższy średni wynik uzyskali za rozwiązanie zadania otwartego sprawdzającego umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty – jak wyglądał arkusz i jakie były zasady jego przeprowadzania?

.Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej.

Standardowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego zawierał 19 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty za rozwiązanie zadań otwartych.

Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza część zawierała 18 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu „Balladyny” Juliusza Słowackiego) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu „Odblokuj swój talent” Jolanty Marii Berent). Zadania w tej części arkusza wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – rysunku oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów wypracowania: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę, albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie.

Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: „Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego”.

Drugi temat brzmiał: „Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową”.

Niezależnie od tego, który temat wybrali ósmoklasiści, wypracowanie powinno liczyć co najmniej 200 wyrazów.

Pierwszy temat wybrało 58 proc. uczniów, drugi – wybrało 40 proc. – podała CKE. W uwadze do tej informacji zaznaczono: „W przypadku ok. 2 proc. zdających – brak informacji o wybranym temacie albo zdający nie napisał wypracowania”.

Arkusz standardowy na egzaminie z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie) i 4 zadania otwarte. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. arytmetyki, algebry i geometrii. Od ósmoklasistów wymagały analizy treści i elementów graficznych, a w przypadku zadań otwartych – dodatkowo zaplanowania i zapisania kolejnych etapów rozwiązania oraz podania wyniku.

Arkusz standardowy na egzaminie z języka obcego zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty za rozwiązanie zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania na dobieranie) oraz 21 punktów za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz zredagowania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila w j. angielskim oraz wpisu na stronę internetową w pozostałych językach).

Uczniowie z Ukrainy piszący egzamin z języka polskiego mieli inny arkusz egzaminacyjny niż polscy uczniowie. Był on zmodyfikowaną wersją arkusza opracowanego dla uczniów, którym ograniczona znajomość polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu. Miał przetłumaczoną na język ukraiński instrukcję i polecenia do zadań. Wszystkie cytowane w arkuszu teksty oraz treść zadań były w języku polskim. Odpowiedzi na zadania uczniowie musieli udzielać po polsku, w języku polskim musieli też napisać tekst własny – wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Tematy mieli takie same jak polscy uczniowie. Uczniowie z Ukrainy na egzaminie z polskiego mogli mieć wydłużony czas.

Arkusz egzaminacyjny z zadaniami z matematyki rozwiązywany przez uczniów z Ukrainy był treściowo tożsamy z arkuszem standardowym, ale jego pełna treść, tj. instrukcje, polecenia do zadań oraz zadania, została przetłumaczona na język ukraiński. Rozwiązania zadań uczniowie mogli zapisywać w języku ukraińskim. W arkuszach egzaminacyjnych z języków obcych instrukcje i polecenia do zadań były przetłumaczone na język ukraiński. Rozwiązania zadań, w zależności od polecenia, można było zapisywać w zdawanym języku obcym lub w języku ukraińskim. Czas na rozwiązywanie arkuszy z matematyki i z języka obcego nie był wydłużony.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Dla tych uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju przeprowadzono w czerwcu sesję w terminie dodatkowym.

Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W ubiegłym roku uczniowie klas VIII szkół podstawowych na egzaminie ósmoklasisty za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60 proc. punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 57 proc., z angielskiego – 67 proc., z niemieckiego – 50 proc., z rosyjskiego – 65 proc., z francuskiego – 80 proc., z hiszpańskiego – 81 proc. i z włoskiego – 89 proc. punktów.

Jak powinna wyglądać nowoczesna i skuteczna edukacja?

.„Nie wtłaczanie i narzucanie przyjętych formuł w zaprogramowanym i zestandaryzowanym procesie edukacji, ale wymiana myśli i dochodzenie do „poznania prawdy” winno być idealnym i pożądanym miernikiem oraz wymogiem nowoczesnej szkoły” – pisze prof. Waldemar POTKAŃSKI, historyk zajmujący się problematyką narodową i niepodległościową, ruchem socjalistycznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. oraz tematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego.

Jak podkreśla, „wiedza zdobyta w oparciu o oddolną inicjatywę i należycie podparta autorytetem i pracą pedagoga daje najlepsze i trwałe efekty oraz procentuje w dorosłym życiu każdego z nas. Zatraciliśmy metafizyczny i jakże pożądany kontakt ucznia z nauczycielem (niekiedy autentycznym mistrzem), gwarantujący najlepszy rozwój zarówno obu równoważnych podmiotów, jak i samej nauki”.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 3 lipca 2023