Maghreb na lewicę, Polska i USA na centrum, Izrael na Le Pen. Jak głosowali Francuzi za granicą?

Francuzi

W tych wyborach parlamentarnych nastąpiło wyraźne przesunięcie na prawo, uosabiane przez Rassemblement National w sojuszu z Érikiem Ciottim i Marion Maréchal. Ale jak głosowali Francuzi za granicą, elektorat tradycyjnie kojarzony z lewicą i centrum?

.Pierwszą lekcją, jaką można wyciągnąć z tych wyborów, jest znaczny wzrost frekwencji wyborczej. W wyborach parlamentarnych w 2022 r. frekwencja wyniosła zaledwie 30 proc. w 7. okręgu wyborczym za granicą (Niemcy, Austria, Europa Środkowa i Bałkany), podczas gdy obecnie wynosi 45 proc. Na tym wzroście frekwencji i mniejszej liczbie zarejestrowanych kandydatów (ze względu na pośpiech po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego 9 czerwca 2024 r.) skorzystały przede wszystkim główne bloki, które utworzyły się podczas kampanii: centrowy obóz prezydencki, lewicowy Nouveau Front Populaire i prawicowy Rassemblement National.

Jak zagłosowali Francuzi w Polsce?

.Na przykład w Polsce centrowy kandydat Frédéric Petit ponownie zajął pierwsze miejsce z 40 proc. głosów, a za nim uplasowała się lewica (22 proc.) i RN (21 proc.). Ten ostatni – ugrupowanie Marine Le Pen – poczynił największe postępy w lokalach wyborczych w Warszawie i Krakowie, ze szkodą w szczególności dla liberalno-konserwatywnej Reconquête Érica Zemmoura, która spadła z 15 proc. w 2022 do 3,5 proc. W 7. okręgu odbędzie się druga tura między Petitem a jego lewicową rywalką Asmą Rharmaoui-Claquin.

Izrael głosuje na Le Pen

.Inny kraj, który zasługuje na szczególną uwagę, to Izrael. W 8. zagranicznym okręgu wyborczym (Izrael, Turcja, Włochy, Grecja, Cypr itd.) wybory decydują się właśnie tam ze względu na wysoki odsetek Franko-Izraelczyków. Ta kategoria od dawna głosuje na bardziej prawicowych kandydatów i to właśnie republikanin Meyer Habib (wspierany przez RN) zwyciężył w pierwszej turze, uzyskując 68 proc. głosów. Jednak druga tura odbędzie się również tutaj, przeciwko Caroline Yadan, centrowej kandydatce, która zdobyła poparcie we włoskich i tureckich biurach. Tym razem zwycięstwo Habiba wydaje się mniej pewne.

Stany Zjedoczone dla centrum

.W 11. okręgu wyborczym (Rosja, Ukraina, Azja itp.) zobaczymy najczęstszą drugą turę wśród Francuzów za granicą, czyli centrum kontra lewica. Jednak w wynikach w Rosji na prowadzenie wysunął się kandydat Rassemblement National Pierre Brochet. W Moskwie zdobył on nawet 40 proc. głosów, a tuż za nim uplasował się suwerenistyczny i prorosyjski François Asselineau z 18 proc.

W 1. okręgu wyborczym, dla obywateli francuskich mieszkających za granicą, centrum i lewica prowadzą wyraźny pojedynek (39 proc. do 36 proc.). W lokalach w Stanach Zjednoczonych zdecydowaną przewagę uzyskał centrowy kandydat Roland Lescure, podczas gdy w lokalach w Kanadzie wygrywa kandydat Nowego Frontu Ludowego Oussama Laraichi. Rassemblement National zajął odległe drugie miejsce z 10 proc. w obu krajach.

Wreszcie w 9. i 10. okręgu wyborczym (Afryka) lewica wyszła na prowadzenie, szczególnie w krajach na północy i północnym zachodzie kontynentu (Algieria, Tunezja, Maroko, Senegal, Niger, Mali itp.) z wynikiem ponad 50 proc. Pojedynek był bardziej wyrównany w pozostałej części Afryki, gdzie Elsa di Méo (lewica) i Amélia Lakrafi (centrum) praktycznie zremisowały na poziomie 32 proc.

.Wzrost frekwencji w okręgach wyborczych Francuzów za granicą przyniósł zatem przede wszystkim korzyści lewicy, która w większości regionów jest w stanie stawić czoła obozowi prezydenta Macrona. Wydaje się zatem, że niebieska fala nie przekroczyła granic państwowych.

Nathaniel Garstecka


Comment ont voté les Français de l’étranger ?

.Ces élections législatives ont marqué une nette progression de la droite, incarnée par le Rassemblement National en alliance avec Éric Ciotti et Marion Maréchal. Qu’en est-il cependant chez les Français de l’étranger, électorat traditionnellement associé à la gauche et au centre ?
La première des leçons à tirer de ce scrutin est l’augmentation notable de la participation. Aux législatives de 2022,  elle n’était que de 30% dans la 7ème circonscription de l’étranger (Allemagne, Autriche, Europe centrale, Balkans), elle est de 45% aujourd’hui. Cette augmentation de la participation et le plus faible nombre de candidats enregistrés (du fait de la précipitation suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale le 9 juin 2024) ont profité avant tout aux grands blocs qui se sont constitués au cours de la campagne : le camp centriste présidentiel, le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National.

En Pologne, par exemple, le candidat centriste Frédéric Petit arrive à nouveau en tête avec 40% des voix, suivi par la gauche (22%) et le Rassemblement National (21%). C’est ce dernier qui a le plus progressé dans les bureaux de Varsovie et de Cracovie, au détriment notamment de Reconquête, qui chute de 15% à 3,5% . Au niveau global de la 7ème circonscription, il  y aura un second tour entre M. Petit et sa rivale de gauche Asma Rharmaoui-Claquin.

Parmi les autres pays qui méritent que l’on s’y intéresse, on peut citer Israël. Au sein de la 8ème circonscription de l’étranger (Israël, Turquie, Italie, Grèce, Chypre…), c’est ici que se joue en général l’élection du fait de la forte proportion de franco-israéliens. Cette catégorie vote depuis longtemps pour des candidats plus à droite et c’est le LR Meyer Habib (soutenu par le RN) qui est premier à l’issue du premier tour, avec 68% des voix. Pour autant, un second tour aura ici aussi lieu, contre Caroline Yadan, candidate centriste qui a rattrapé son retard dans les bureaux italiens et turcs. Cette fois-ci, la victoire de M. Habib semble moins évidente.

Dans la 11ème circonscription (Russie, Ukraine, Asie…), nous allons assister au second tour le plus fréquent parmi les Français de l’étranger, à savoir le centre contre la gauche. Les bureaux de vote en Russie ont cependant mis en tête le candidat du Rassemblement National Pierre Brochet. A Moscou, ce dernier obtient même 40% des voix, suivi de François Asselineau à 18%.

La 1ère circonscription des Français résidant à l’étranger présente un duel très marqué entre le centre et la gauche (39% contre 36%). Les bureaux de vote aux Etats-Unis donnent une solide première place au candidat centriste Roland Lescure, tandis que les bureaux au Canada placent largement en tête le candidat du Nouveau Front Populaire Oussama Laraichi. Le Rassemblement National arrive loin derrière avec 10% sur l’ensemble des deux pays.

Enfin, les 9ème et 10ème circonscriptions (Afrique) voient la gauche arriver en tête, en particulier dans les pays du nord et du nord-ouest du continent (Algérie, Tunisie, Maroc, Sénégal, Niger, Mali…) avec un score de plus de 50%. Le duel est plus équilibré dans le reste de l’Afrique, avec une quasi égalité à 32% entre Elsa di Méo (gauche) et Amélia Lakrafi (centre).

.L’augmentation de la participation dans les circonscriptions des Français de l’étranger a donc avant tout bénéficié à la gauche, qui est en mesure d’affronter à armes égales le camp du Président Macron dans la plupart des régions. La vague bleue semble ainsi ne pas avoir franchi les frontières nationales.

Nathaniel Garstecka

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 1 lipca 2024