Ministerstwo edukacji likwiduje papierowe legitymacje szkolne

Legitymacje szkolne

Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki będą nowe wzory świadectw oraz nowy wzór e-legitymacji szkolnych i przedszkolnych. Projekt zakłada, że legitymacje szkolne papierowe zostaną zastapione mLegitymacjami.

Projekt poddany konsultacjom społecznym

.Chodzi o projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. M.in. legitymacje szkolne w wersji papierowej, będą musiały zostać zastąpione wersją elektroniczną. Projekt do 11 maja będzie poddany konsultacjom społecznym.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, wydanie nowego rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków jest związane z koniecznością uwzględnienia w przepisach rozporządzenia zmian wynikających m.in. z: rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (wprowadzenia do ramowych planów nauczania poszczególnych typów szkół przedmiotów: historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie oraz język łaciński); ustawy o dokumentach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem; ustawy o aplikacji mObywatel (w zakresie dotyczącym mLegitymacji szkolnej).

Zgodnie z projektem zmienione zostaną wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe wzory zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

„Wpisywanie nazw przedmiotów, które uczeń realizował, będzie częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się w postaci elektronicznej” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu. Podano, że ma to związek także ze zmianami polegającymi na sukcesywnym wprowadzaniu nowych przedmiotów, tj. historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023, języka łacińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 oraz biznesu i zarządzania (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024.

Szczegóły nowego projektu

.W celu ułatwienia szkołom dostosowania się do nowych przepisów, w tym przede wszystkim wydawania świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły według nowych wzorów, w których nie przewidziano nazw zajęć, w projekcie rozporządzenia zaproponowano przepisy przejściowe.

Zgodnie z nimi świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych i według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków.

Także świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, mogą być wydawane na blankietach i drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych, do czasu wyczerpania zapasów tych blankietów i druków.

Jednocześnie z zaproponowanych przepisów wynika, że świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych, w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie w tych szkołach przed dniem 1 września 2022 r., tj. w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie przed wprowadzeniem do ramowych planów nauczania poszczególnych typów szkół przedmiotów: historia i teraźniejszość, biznes i zarządzanie oraz język łaciński.

Analogicznie rozwiązania przewidziano w zakresie arkuszy ocen i indeksów.

Legitymacje szkolne – zamiast papieru wersja mobilna

.W projektowanym rozporządzeniu znalazły się też zmiany dotyczące legitymacji szkolnych. Zgodnie ustawą o aplikacji mObywatel szkoły będą obowiązane do wydawania uczniom legitymacji także w postaci dokumentu mobilnego. mLegitymacja szkolna będzie wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

W projekcie zaproponowano też rezygnację z określania wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej.

Wynika to – jak podano w uzasadnieniu – z rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem określa natomiast wykaz minimalnych zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla poszczególnych kategorii dokumentów publicznych. Zgodnie z nimi legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia zarówno w podłożu, jak i w druku.

„Biorąc pod uwagę dotychczasowy nietypowy format papierowej legitymacji przedszkolnej i legitymacji szkolnej, już na etapie przygotowania wzoru zawierającego zabezpieczenia właściwe dla dokumentu publicznego pojawiły się trudności sygnalizowane przez producentów dokumentów publicznych związane najpierw z przygotowaniem wzoru, a potem produkcją i personalizacją legitymacji” – czytamy. Według autorów projektu „utrzymanie dotychczasowych legitymacji szkolnych i legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej wiązałoby się ze znacznym wzrostem kosztu produkcji wzorów tych legitymacji ze względu na niestandardowy format i konieczne zabezpieczenia w druku, w tym koszty związane z personalizacją”. Podkreślono, że „fotografia ucznia przewidziana na dotychczasowych legitymacjach szkolnych w postaci papierowej musiałaby być trwale zintegrowana z podłożem”. „To oznaczałoby, że szkoły musiałyby zakupić drukarki termosublimacyjne (jeżeli ich nie posiadają), by wydać uczniom legitymacje, ewentualnie zlecać taką usługę na zewnątrz, co z kolei wiązałoby się z koniecznością przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom zewnętrznym” – czytamy.

„Mając na uwadze powyższe, rezygnacja z wydawania dotychczasowych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych i legitymacji szkolnych w postaci papierowej jest uzasadniona względami ekonomicznymi i praktycznymi” – podano w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia przewiduje natomiast utrzymanie dotychczasowych e-legitymacji przedszkolnych i e-legitymacji szkolnych. Chodzi o dokumenty w formie prostokątnej, plastikowej karty, wielkości karty kredytowej.

Ochrona Danych Osobowych

.Zmieniony jednak zostanie wzór e-legitymacji szkolnej i przedszkolnej. Zgodnie z nowym wzorem na dokumencie nie będzie już numeru PESEL. „Uwzględniono w tym zakresie stanowisko przedstawione przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że umieszczenie numeru PESEL na legitymacji szkolnej nie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Również w przypadku legitymacji w projekcie rozporządzenia przewidziano przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi do 12 lipca 2024 r. przedszkola i szkoły będą mogły jeszcze wydawać legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne również w dotychczasowej postaci papierowej, a e-legitymacje według dotychczasowego wzoru. Od dnia 13 lipca 2024 r. wszelkie dokumenty publiczne, których wzory zostały określone w projektowanym rozporządzeniu, będą musiały być wydawane zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia.

Legitymacje przedszkolne i legitymacje szkolne oraz e-legitymacje wydane do dnia 12 lipca 2024 r. zachowają ważność do czasu zakończenia realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego lub zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole.

W projekcie znalazły się także, m.in. zapisy dotyczące zmiany loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego i we wzorze suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji, została uruchomiona nowa odsłona usługi Europass, w tym m.in. nastąpiła zmiana logo Europass. W związku z tym konieczne stało się opracowanie nowego wzoru suplementu do dyplomu zawodowego i wzoru suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który uwzględnia zmianę logo Europass.

Historia edukacji, historia nauki, historia mądrości

.O edukacji, która jest albo powinna być dla człowieka najważniejsza. O przyszłości edukacji, ale i jej historii pisał na łamach „Wszystko co Najważniejsze” Jacques Attali. W tekście pod tytułem „Najważniejsza jest edukacja” autor przedstawia pierwsze osoby, które zaczęły przekazywać informacje, opisując przy tym sposób przekazywania tej wiedzy.

„Po wynalezieniu pisma w Mezopotamii w okresie pierwszych imperiów (3400 lat temu, czyli długo po wynalezieniu liczenia) zaczęło się przekazywanie wiedzy na glinianych tabliczkach lub na papirusie, z wykorzystaniem symboli, ale wciąż bez alfabetu. Ponieważ zawody ulegały coraz większej specjalizacji, ich nauczanie zajmowało coraz więcej czasu…”

PAP/ Danuta Starzyńska-Rosiecka/ Wszystko co Najważniejsze/ LK

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 25 kwietnia 2023