Siły zbrojne muszą być ekologiczne. NATO stworzy zielone siły zbrojne

zielone siły zbrojne

Nie możemy wybierać między posiadaniem zielonych lub silnych sił zbrojnych. Muszą one być jednym i drugim – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, dodając, że siły NATO zamierzają do 2030 roku ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 45 proc., tworząc zielone siły zbrojne.

Zielone siły zbrojne są częścią strategii NATO zawarte w raporcie NATO „Climate Change & Security Impact. Assessment”. Dokument został opublikowany na stronie Sojuszu Północnoatlantyckiego. [LINK]

Wpływ sił zbrojnych na zmiany klimatu został także uwzględniony w 43. punkcie nowej odsłony kluczowego dokumentu NATO, jaki jest koncepcja strategiczna.

Na podstawie naszej wieloletniej współpracy będziemy wzmacniać strategiczne partnerstwo NATO-UE partnerstwo strategiczne NATO-UE, wzmocnimy konsultacje polityczne i zwiększymy współpracę w kwestiach wspólnych interesów, takich jak mobilność wojskowa, odporność, wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo zmiana klimatu na bezpieczeństwo, nowe i przełomowe technologie, bezpieczeństwo ludzi.

Głód i wojna

.Na dostrzeżenie roli przeciwdziałania kryzysom, w kontekście budowy bezpieczeństwa na świecie, zwraca uwagę Julian CRIBB, autor wydanej przez Cambridge University Press, „Food or War”. Według niego środki, które obecnie przeznacza się na modernizację armii i jej utrzymanie, można by wykorzystać bardziej efektywnie.

Wystarczy ze światowego budżetu na zbrojenia w wysokości 1,8 biliona dolarów przeznaczyć na nie zaledwie 20 proc., czyli 340 mld dolarów rocznie, tłumacząc, że poprawa globalnego bezpieczeństwa żywnościowego jest najskuteczniejszym sposobem zaprowadzenia pokoju na świecie. Dużo większe cięcia w wydatkach na obronę miały miejsce w latach 1990–2005, więc wiemy, że jest to możliwe. Finansując odnawialną rewolucję żywnościową, możemy wszystkich wyżywić, uzdrowić przyrodę, zlikwidować ślad węglowy i zapobiec licznym nowym wojnom, pisze na Julian CRIBB w artykule „Globalny kryzys żywnościowy. Życie na Ziemi wymiera po raz szósty

.Konkurencja o coraz bardziej ograniczone zasoby może zaostrzyć niestabilność państw, podsycać konflikty i skłaniać do migracji, tworząc w ten sposób tworząc warunki, które mogą być łatwo wykorzystane przez niepaństwowe grupy zbrojne. Szerszy wpływ zmian klimatu mogą również utrudnić utrzymanie pokoju i stabilności, zwłaszcza w krajach o wąskim zasięgu utrzymać pokój i stabilność, szczególnie w krajach o wąskiej bazie lub gdzie rywalizacja o zasoby już teraz wpływa na dynamikę konfliktów.

Zmiany klimatyczne i zielone siły zbrojne otwierają nowe obszary strategicznej konkurencji

.Zwiększona dostępność do kanałów żeglugowych i rywalizacja o zasoby naturalne na dalekiej północy wpłyną na sposoby, w jaki niektóre kraje rozwijają swoje zdolności wojskowe i struktury sił, a tym samym na ogólne środowisko strategiczne Sojuszu. Wielu sojuszników opracowało już swoje własne narodowych strategii i celów w odniesieniu do wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo, począwszy od rozważania dotyczące kontekstu strategicznego, do środków efektywności energetycznej oraz włączenie zmian klimatycznych i bezpieczeństwa w ramach polityki i procedur.

Rosyjska inwazja na Ukrainę podkreśliła potrzebę poszukiwania alternatywnych i niezawodnych źródeł energii, w tym w celu zapewnienia prymatu skuteczności operacyjnej; przejście to powinno uwzględniać również wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo. W trakcie transformacji energetycznej, m.in. poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie, że nie dojdzie do dalszego uzależnienia od od niepewnych dostawców, w tym Rosji i Chin.

Na poziomie strategicznym, dostosowanie NATO do wpływu zmiany klimatu na bezpieczeństwo oraz wysiłki na rzecz rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych (GHG), musi uwzględniać kilka czynników, w tym:

  • Pogorszenie bezpieczeństwa euroatlantyckiego w wyniku działań, postawy i postrzegania zagrożeń przez Rosję, co doprowadzi do znacznego zwiększenia liczby platform Sojuszu, a także szkoleń, ćwiczeń i patroli. Spowoduje to wzrost zapotrzebowania na paliwo i zużycie paliwa, a tym samym emisję gazów cieplarnianych.
  • Decyzje podjęte w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, aby nabyć nowy sprzęt stwarzają okazję do włączenia efektywności energetycznej w projektowaniu zdolności, zmniejszając w przyszłości zapotrzebowanie na paliwo i logistykę w przyszłości.
  • Przejście na „czyste” technologie, takie jak panele słoneczne i ogniwa paliwowe powinno uwzględniać znaczenie tego, by nie tworzyć nowych zależności strategicznych, w szczególności od Chin, które obecnie dominują w zakresie kontroli i przetwarzania podstawowych materiałów.
  • Priorytetem powinna być również interoperacyjność, ponieważ sojusznicy przyjmują nowe technologie, aby dostosować się do wpływu zmian klimatu na bezpieczeństwo oraz w ramach przejścia na technologie ekologiczne i alternatywne źródła energii. W ten sposób wykorzystanie tych innowacyjnych technologii powinno być rozważane na etapie projektowania zdolności.
  • Działania dostosowawcze NATO mogą przynieść korzyści również w sektorze cywilnym. Silny sygnał popytu
    ze strony instytucji wojskowych, że są one przechodzą na nowe i czystsze technologie i źródeł energii może pobudzić przemysł do tworzenia niezbędnych materiałów, na przykład przetwarzania dla biopaliw i paliw syntetycznych.

Zasoby i instalacje NATO

.Konsekwencje zmian klimatu testują odporność sojuszniczych instalacji wojskowych i infrastruktury krytycznej, zarówno stacjonarnych, jak i rozlokowanych. Rosnący poziom morza i fale sztormowe zagrażają strukturze portów i baz położonych w nisko położonych obszarach przybrzeżnych, potencjalnie ograniczając dostęp do nich przez dłuższy czas. Rosnąca suchość sprawia, że pożary na poligonach i terenach szkoleniowych zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów na poligonach i terenach szkoleniowych, co zakłóca dostęp i ogranicza mobilność wojska. Susza, pożary i rozmarzająca wieczna zmarzlina mają negatywny wpływ na powierzchnie budynków, dróg i pasów startowych. Rosnące pustynnienie wpływa na krytyczną infrastruktury wodnej baz wojskowych i zaopatrzenia dla rozmieszczonych sił.

Projekt, zaopatrzenie i cykl życia zarówno sprzętu stacjonarnego i rozmieszczonego sprzętu będą dotknięte zmianami w klimacie, ponieważ ekstremalne warunki środowiskowe zwiększają zużycie „platform i sprzętu o kluczowym znaczeniu dla misji NATO i operacji wielodomenowych. Strona mechaniczne uszkodzenia sprzętu, np. z powodu przeciążenia elektrycznego lub przegrzania, będą miały wpływ na przeciążenia lub przegrzania, będą wymagały zwiększonych wymagania dotyczące konserwacji i napraw. Temperatura ekstremalne będą wymagały dodatkowych możliwości chłodzenia, co spowoduje wzrost zużycia energii przez wojsko. Środki i sprzęt w przestrzeni powietrznej są narażone na burze pyłowe burze pyłowe, które powodują uszkodzenia turbin i silników, oraz utrudniają start i trajektorie lotu.

Misje NATO i zielone siły zbrojne

.Zmiany klimatyczne zostały uznane na madryckim szczycie NATO za „nadrzędne wyzwanie naszych czasów”, które „wymiernie” zwiększy zagrożenia dla bezpieczeństwa i „pogorszy się w miarę dalszego ocieplania się świata”. W raporcie „Climate Change & Security Impact. Assessment” opublikowanym podczas szczytu zwrócono uwagę na rolę sił zbrojnych NATO w kształtowaniu bezpieczeństwa klimatycznego.

Szefowie państw i rządów NATO (HOSG) zgodzili się, że NATO powinno dążyć do tego, aby stać się wiodącą organizacją międzynarodową, w zakresie zrozumienia i i adaptacji do wpływu zmian klimatycznych na bezpieczeństwo. Zatwierdzili Plan Działań na rzecz Zmian Klimatycznych i Bezpieczeństwa (Climate Change and Security Action Plan, CCS). Change and Security Action Plan (CCSAP) podczas szczytu w Brukseli w 2021 roku. Ten plan działania określa ambitny program zwiększenia świadomości sojuszników, a także opracowania środków mających na celu dostosowanie się do zmian klimatu i złagodzenie ich skutków.

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 lipca 2022