Prof. Tomasz Taylor, prof. Ronald Jan Hendrik Borra, prof. Brendan Kennedy gośćmi polskich uniwersytetów

NAWA

Trzech światowej sławy naukowców przyjedzie do Polski w ramach programu Profesura Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – podało we wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki. Będą oni realizowali projekty naukowe oraz angażowali się w działalność dydaktyczną.

.Laureatami zostali prof. Tomasz Taylor, który przyjedzie z USA i będzie realizował Profesurę NAWA na Uniwersytecie Warszawskim. Z kolei prof. Ronald Jan Hendrik Borra z Holandii będzie realizował grant na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ostatni z laureatów, prof. Brendan Kennedy z Australii, przyjedzie na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukowcy rozpoczną swoje pobyty w Polsce od 2023 r.

Dwóch z badaczy – prof. Taylor i prof. Kennedy – będzie realizowało projekty w obszarze nauk fizycznych (jeden dotyczy optyki i akustyki, zaś drugi fizyki cząstek elementarnych i pól). Trzeci z badaczy. prof. Borra, skupi się na projekcie z medycyny klinicznej – z radiologii, medycyny jądrowej i medycyny obrazowej.

Dzięki grantom NAWA wybitni naukowcy mogą przez okres 3-4 lat realizować na polskich uczelniach projekty naukowe oraz angażować się w działalność dydaktyczną. Druga edycja Profesury NAWA była skierowana do uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą badania z obszaru nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, medycznych i o zdrowiu oraz rolniczych. W programie naukowcom przyznawany jest także tzw. komponent badawczy, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jest on przeznaczony na realizację badań podstawowych. Całkowita wartość środków przeznaczonych na nabór wynosi 20 mln zł, a kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 3 mln zł.

Profesura Gościnna NAWA

.W 2020 r. NAWA przeprowadziła pilotażowy nabór wniosków do programu Profesura Gościnna NAWA – przypomniał resort edukacji i nauki. Był on skierowany do naukowców reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne. Wówczas środki na zaproszenie wybitnego naukowca i realizację projektu otrzymało pięć uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Celem programu Profesura NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski – jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej.

To Uniwersytet powinien stanowić centrum naszego świata

.”Albo wspólnie zapanujemy nad przyszłością, albo nieprzewidywalna przyszłość zapanuje nad nami. Uniwersytet wciąż pozostaje kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy – pisze prof. Michał KLEIBER na łamach „Wszystko co Najważniejsze” [LINK]

Choć szacunek dla swobody wypowiadania opinii i łatwość ich upowszechniania, związane z rozwojem technologii komunikacji powoduje chaos myślowy u intelektualnie niedojrzałych osób, prowadząc do podważenia wielu powszechnie wyznawanych, mających często wielowiekową tradycję poglądów i zasad funkcjonowania społeczeństw, wpychając nas w otchłań niepewności, Uniwersytet wciąż pozostaje kluczowym elementem w procesie tworzenia się społeczeństwa wiedzy – będącego realną ideą, a nie tylko medialnie nadużywanym sloganem.

Jak tlenu potrzebujemy do życia silnych i twórczych uniwersytetów, jako głównych instytucji kształtujących społeczeństwo wiedzy przez promocję jakości i doskonałości w nauczaniu, badaniach naukowych i działalności innowacyjnej oraz przez umożliwienie szerokiego dostępu do nauki i rozwój oferty kształcenia ustawicznego.

Bowiem wykorzystując doświadczenia z przeszłości i tworząc kapitał intelektualny na przyszłość właśnie teraz decydujemy o naszym losie na nadchodzące, trudne ale także fascynujące lata. Świadomość naszej wspólnej za to odpowiedzialności przesądza o znaczeniu edukacji, nauki i kultury – kluczowych elementów dla osiągania mądrej synergii płynącej z rozumienia przeszłości, świadomego działania w teraźniejszości i aktywnego kształtowania przyszłości” – pisze prof. Kleiber.

Polska nauka wymaga umiędzynarodowienia

.”Wielkim problemem polskiej nauki jest jej nadmierna hierarchiczność, której elementami są stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora. Już dawno stopnie te mają nikły związek z jakością legitymujących się nimi naukowców, a samo ich posiadanie stwarza złudne wrażenie wybitności” – twierdzi prof. Andrzej Jajszczyk [LINK].

’Przede wszystkim jednak konieczność zdobywania formalnych stopni spowalnia uzyskiwanie samodzielności naukowej i utrudnia młodym, zdolnym badaczom tworzenie zespołów naukowych. Jest także przeszkodą, zarówno w mobilności międzynarodowej, między jednostkami naukowymi, jak i w międzysektorowej, czyli między nauką a gospodarką. Jakkolwiek habilitacja istnieje także w niektórych innych krajach, na przykład we Francji, Niemczech czy Szwajcarii, to jednak ma tam znikome znaczenie.

Wyniki konkursów grantowych Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) jak w soczewce pokazują stan nauki w Polsce, przynajmniej tej najwyższych lotów. Pracujący w Polsce naukowcy zdobyli dotychczas, czyli w ciągu dwunastu lat istnienia agencji, tylko 34 granty. Dla porównania, dużo mniejsze od nas i nie bogatsze Węgry mają ich dwa razy więcej. Lepszy od nas wynik osiągnęły także Czechy. Nie  mówiąc już o takich potęgach, jak Zjednoczone Królestwo, Niemcy czy Holandia, które mają, odpowiednio, 2064, 1499 i 889 grantów. Ale pouczający jest także rozkład realizowanych w naszym kraju grantów ERC na poszczególne obszary nauki. Katastrofalnie wypadają nauki techniczne i nauki społeczne – w każdym z tych obszarów uzyskaliśmy finansowanie tylko na jeden projekt!

To rzeczywisty obraz nauki w naszym kraju – nie pomoże napinanie się i mówienie o polskiej specyfice. Po prostu przegrywamy wyścig z rozwiniętym światem” – pisze prof. Jajszczyk we „Wszystko co Najważniejsze”.

PAP/Szymon Zdziebłowski/WszystkoCoNajwazniejsze/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 6 grudnia 2022