Wzrost wynagrodzeń profesorów i stypendiów doktoranckich w 2023 r.

Wzrost wynagrodzeń profesorów i stypendiów doktoranckich w 2023 r.

Wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. Od 1 stycznia 2023 r. do 7210 zł zwiększyła się wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. To wzrost o ok. 12,5 proc. – podało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

.Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej z 2 stycznia 2023 r. dotychczasowa kwota minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora w uczelni publicznej wzrosła z 6410 zł do 7210 zł, czyli – jak podaje MEiN – o ok. 12,5 proc. Wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym, był długo wyczekiwany przez społeczność akademicką.

Punkt odniesienia

.Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora stanowi punkt odniesienia dla ustalania wysokości miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni wynosi co najmniej 83 proc. wynagrodzenia profesora, adiunkta 73 proc., a asystenta i pozostałych nauczycieli akademickich nie mniej niż 50 proc. wysokości wynagrodzenia profesora.

Rozporządzenie określa wyłącznie minimalną wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora. Do pensji podstawowej nauczycieli akademickich doliczyć należy także dodatki stażowe i możliwe przysługujące im dodatki (funkcyjne lub zadaniowe). Faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach i w jednostkach naukowych kształtują samodzielnie jednostki, indywidualnie dla każdego pracownika.

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia profesora wzrosną również wynagrodzenia i świadczenia w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki, których wysokość jest relacjonowana do wysokości wynagrodzenia profesora, a w szczególności wysokość dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora; miesięcznego stypendium doktoranckiego; miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni; wynagrodzenia w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz członków komisji habilitacyjnych; miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika naukowego w jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie we wtorek, z mocą od 1 stycznia 2023 r.

Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje, ze pieniądze na pokrycie skutków wejścia w życie rozporządzenia są zabezpieczone w budżecie państwa na 2023 r. Przekazanie pieniędzy na pokrycie skutków regulacji nastąpi po wejściu w życie ustawy budżetowej.

Szkolnictwo wyższe wymaga innowacji

.”Na liście szanghajskiej – przywoływanej i relacjonowanej na łamach “Wszystko co Najważniejsze” [LINK] – znalazło się w tym roku kilka naszych uczelni. Zanim jednak zaczniemy otwierać szampana, zastanówmy się może przez chwilę, kim jesteśmy i kim chcemy być w tak zwanej światowej nauce?” – pyta prof. Jan P. HUDZIK.

“Nie tylko pandemia okazała się dla nas najbardziej zabójcza. Nasze uczelnie mają znacznie większe problemy na głowie. Zabijają je menedżeryzm i biurokracja – wszystko musi być udokumentowane, skatalogowane, zatwierdzane przez mnożące się komisje; otwarcie kierunku studiów lub procedury akredytacyjne wymagają wielomiesięcznych przygotowań, produkowania tysięcy dokumentów – opisów, wskaźników, tabel…” – podkreśla prof. Jan P. HUDZIK.

.”Ewaluacja szkół wyższych na pewno jest potrzebna – pytanie tylko jaka. Z politykami, którzy ją organizują i mają w niej ostateczny głos? A może inna, może taka, która nie angażuje tylko kadry zarządzającej naszymi uczelniami, odpowiedzialnej za przygotowanie wniosków i kombinującej z liczbą N? Ewaluacja z szerszym udziałem społeczności akademickiej, samoświadomej, odpowiedzialnej, dyskutującej otwarcie o stanie i tożsamości uniwersytetu, który nie godzi się na to, żeby zamienić się w multiwersytet. I nie pozwoli zapędzić się w kozi róg, zafiksować na wyścigu o punkty i granty, na produkowaniu wniosków, raportów i sprawozdań, tudzież abstrakcyjnych, oderwanych od najbliższego kontekstu – tradycji, języka, środowiska, ludzi, instytucji – badań na rzecz fikcyjnej światowej publiczności”. [LINK]

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 stycznia 2023