Prof. Anna Maria GRZYMAŁA-BUSSE: Święty fundament. Wyznaniowe i średniowieczne korzenie państw europejskich

Wojny wczesnonowożytne były kosztownymi przedsięwzięciami, wymagającymi konsekwentnego pozyskiwania zasobów – pisze Anna Maria GRZYMAŁA-BUSSE.