TSF Jazz Radio

Kongres Obywatelski

.Kongres Obywatelski [LINK] to nie tylko miejsce corocznych spotkań obywateli z całej Polski, ale także całoroczne przedsięwzięcie, którego celem jest uczynienie z Polski lepszego miejsca do pracy, życia i rozwoju. Chcemy to czynić poprzez autorefleksję, wymianę dobrej energii i budowanie poczucia wspólnoty w duchu wzajemnego szacunku i uznania.

W ramach inicjatyw Kongresu Obywatelskiego pokazujemy, że choć działamy w różnych dziedzinach, mamy często odmienne wrażliwości ideowe i poglądy polityczne, reprezentujemy różne pokolenia, to potrafimy ze sobą rozmawiać i wypracowywać wspólne, strategiczne myślenie o rozwoju Polski.

Impulsem do rozwoju tego przedsięwzięcia była wola uczestników I Kongresu Obywatelskiego, który odbył się na Politechnice Warszawskiej 12 listopada 2005 r.

.Dzięki konsekwencji w budowaniu obywatelskiej wspólnoty i poczucia odpowiedzialności za naszą przyszłość, w ciągu ponad dziesięciu lat działania, Kongres Obywatelski stał się również niesformalizowaną wspólnotą Polaków aktywnie działających na rzecz dobrej przyszłości naszego kraju, wspólnie „wyprzedzających przyszłość” i zastanawiających się nad kluczowymi drogami ku dalszemu rozwojowi Polski.

„Kongres Obywatelski to przestrzeń kształtowania dojrzałości Polaków i Polski”

.Celami Kongresu są w szczególności:

  • tworzenie możliwości przyjaznych spotkań oraz wymiany myśli i emocji Polaków o różnych orientacjach ideowych i politycznych, o różnym statusie społecznym, reprezentujących różne środowiska społeczno-zawodowe i różne pokolenia, zarówno z Polski lokalnej jak i metropolitalnej,
  • wydobywanie mądrości zbiorowej Polaków w myśleniu o całościowo rozumianym i inkluzywnym rozwoju wykorzystującym wszystkie zasoby i talenty naszego społeczeństwa,
  • stymulowanie rozwoju kulturowo-mentalnego Polaków służącego wzmacnianiu naszej tożsamości, podmiotowości oraz zbiorowej dojrzałości,
  • krzewienie kultury uznania i poszanowania godności ludzkiej jako podstawy współżycia społecznego i budowania dobrych relacji społecznych.

Realizacji tych celów służą: ogólnopolskie i regionalne Kongresy Obywatelskie, debaty lokalne prowadzone w całej Polsce, thinkletter „Idee dla Polski” wydawany regularnie przez cały rok, publikacje książkowe w ramach serii wydawniczej „Wolność i Solidarność”, publikacje prasowe.

Organizatorem Kongresu Obywatelskiego jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Jan SZOMBURG

Magazyn idei "Wszystko Co Najważniejsze" oczekuje na Państwa w EMPIKach w całym kraju, w Księgarni Polskiej w Paryżu na Saint-Germain, naprawdę dobrych księgarniach w Polsce i ośrodkach polonijnych, a także w miejscach najważniejszych debat, dyskusji, kongresów i miejscach wykuwania idei.

Aktualne oraz wcześniejsze wydania dostępne są także wysyłkowo.

zamawiam