Regulamin

I.

 1. Niniejszy regulamin, (dalej: Regulamin), określa zasady korzystania z Projektu umieszczonego pod adresem www.wszystkoconajwazniejsze.pl , (dalej: Projekt), zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Czytelników, będących osobami fizycznymi.
 2. Projekt jest wydawanym elektronicznie tygodnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe ( dalej: Prawo Prasowe, Dz.U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod numerem PR 19011, wydawanym przez Fundację Instytut Nowych Mediów z siedzibą w Warszawie przy ul. Konopnickiej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 468950.
 3. Umożliwienie korzystania z Projektu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Fundację INM na rzecz Czytelników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), na podstawie Regulaminu.
 4. Regulamin jest dostępny dla Czytelników nieodpłatnie za pośrednictwem Projektu w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Korzystając z Projektu Czytelnik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 6. Użyte w Regulaminie określenia, mają następujące znaczenie:
  • Fundacja INM/INM – oznacza Fundację Instytut Nowych Mediów z siedzibą w Warszawie;
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundację INM na rzecz Czytelników na podstawie Regulaminu;
  • Projekt – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Fundację INM w sieci Internet, umożliwiającą Czytelnikom korzystanie z usługi, polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Fundację INM dostępnych pod adresem www.wszystkoconajwazniejsze.pl oraz subadresami;
  • Czytelnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Projektu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;
  • Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Projektu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Projekcie; Materiał może być dostępny bezpłatnie lub odpłatnie.
  • Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Projektu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Fundację INM;
  • Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Projektu za pomocą witryny Projektu, Facebook, Twitter lub disqus lub podającej dane osobowe w komentarzach w Projekcie;
  • Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Projektu;
  • Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

II.

 1. Do Usług oferowanych przez Fundację INM należą w szczególności:
  • możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Czytelnika w ramach dostępu do Projektu;
  • możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w Projekcie polegająca na dodawaniu wpisów oraz ich wyświetlanie w Projekcie przez Fundację INM;
  • możliwość założenia dedykowanego konta;
  • przesyłanie newsletterów do Czytelników;
  • możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Projektu;
  • możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych w Projekcie.
 2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Projektu, Czytelnicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką, zgodną z aktualnymi standardami.

III.

 1. Fundacja INM zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Fundacja INM dołoży wszelkich starań, żeby Projekt funkcjonował w sposób ciągły. Fundacja INM zastrzega, że w funkcjonowaniu Projektu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Fundacja INM nie będzie informowała o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Projektu.
 3. Fundacja INM nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w Komentarzach, publikowanych w Projekcie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Fundację INM.
 4. Fundacja INM nie ponosi odpowiedzialności za: dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualny sposób wykorzystania przez Czytelników, tudzież za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Czytelnika informacji uzyskanych za pośrednictwem Projektu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Czytelnika na ich podstawie decyzji. Fundacja INM nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Projektu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 5. Fundacja INM zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Projekcie są objęte ochroną prawa autorskiego. Czytelnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Projekcie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione. W szczególności zabroniony jest przedruk treści zamieszczonych materiałów bez zgody INM lub redaktora naczelnego Projektu.
 6. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Projekcie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 7. Korzystając z Projektu Czytelnik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Czytelnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 8. Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Projektu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Czytelnika, Fundacja INM ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Projektu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów.

IV.

 1. Dokonując rejestracji, Czytelnik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Fundację INM Wizerunku, w tym w Projekcie funkcjonującym pod adresem www.wszystkoconajwazniejsze.pl obok imienia i nazwiska/loginu Czytelnika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi.
 2. Dokonując rejestracji, Czytelnika wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Usługodawcy sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Czytelnikom nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Przedmiotem Regulaminu jest przechowywanie przez Fundację INM Komentarza lub Wpisu na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Fundację INM w Projekcie oraz licencja udzielona INM przez Czytelnika na korzystanie z Wpisu, komentarza.
 4. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz.U. 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.) Czytelnik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. To wyżej jest o czym innym
 5. Fundacja INM jest uprawniona do udzielania sublicencji.
 6. Czytelnik zezwala INM na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Czytelników lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Czytelnika.
 7. Czytelnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Fundację INM praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.
 8. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:
  • wulgaryzmów;
  • reklam;
  • przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
  • komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.;
  • pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy Prawo autorskie, chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu;
  • treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;
  • treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 10. Czytelnik zamieszcza Wpis publikowany automatycznie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11. Dokonując rejestracji, Czytelnik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym, regulujące stosunek między Czytelnikiem a Fundacją INM oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Projektu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Usługodawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 12. Przy dokonywaniu rejestracji Czytelnik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję Projektu. Czytelnika może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, wywołując link deaktywujący otrzymywanie wiadomości e-mail, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.
 13. Fundacja INM zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Czytelników zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Projekcie.
 14. Czytelnik umieszczający w Projekcie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
  • powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
  • postanowień Regulaminu;
  • norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
 15. Czytelnik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Projekcie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstania wobec INM jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez INM przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu INM stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec INM z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Czytelnik natychmiast po zawiadomieniu go przez INM spowoduje zwolnienie INM z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi INM, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

V.

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Fundacja INM jest uprawniona, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Czytelników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Fundację INM oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Fundację INM wiadomości o korzystaniu przez Czytelnika z Projektu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Fundacja INM może przetwarzać dane osobowe Czytelnika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Czytelnika.
 3. Fundacja INM może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • login Czytelnika
  • adres poczty elektronicznej.
 4. Fundacja INM jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 5. Fundacja INM jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Czytelników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Czytelnik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 7. Czytelnik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ust. 6, korzystając ze swojego konta w Projekcie.
 8. Fundacja INM może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Czytelników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 9. Fundacja INM może używać plików „cookies” kiedy Czytelnik odwiedza Projekt. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

VI.

 1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: kontakt@instytutnowychmediow.pl.
 2. Czytelnik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Czytelnika oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Czytelnika, podany INM.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Projektu kierowane przez Czytelników rozpatrywane są przez Fundację INM niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 10 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Fundacja INM zawiadamiać będzie Czytelników drogą elektroniczną.
 5. Fundacja INM rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

VII.

 1. Fundacja INM może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Czytelnikom na łamach Projektu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Czytelników i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Projektu.
 2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Projektu.
 3. Według najlepszej wiedzy INM nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach Projektu.
 4. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Fundacją INM w sprawie funkcjonowania Projektu, Czytelnik może uzyskać pod adresem mailowym kontakt@instytutnowychmediow.pl.
 5. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Projektu należy kierować na adres mailowy kontakt@instytutnowychmediow.pl.
 6. Do stosunków między Fundacją INM a Czytelnikiem stosuje się prawo polskie.

Warszawa, 22 października 2014 r.