Prof. Harold JAMES

Historyk ekonomii. Pracuje na Uniwersytecie Princeton. Autor m.in. The Euro and the Battle of Ideas.

Prof. Harold James: Polens Erfolg
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

Polens Erfolg

Der Zusammenbruch des Sowjetkommunismus war ein Prozess, der seinen Ursprung in Polen hatte, als die Solidarność (Solidarität)-Bewegung endgültig den Zerfall eines repressiven und unmenschlichen Regimes herbeiführte. Eine starke Motivation in diesem Streben nach Wandel war der Wunsch, Kontakt mit internationalen Institutionen wieder aufzunehmen und nach Europa zurückzukehren.

Гарольд Джеймс: Успех Польши
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

Успех Польши

Крах советского коммунизма был процессом, который получил свое начало в Польше, когда движение «Солидарность» окончательно разрушило деспотический и бесчеловечный режим. Сильным мотивом в этом стремлении к переменам было желание восстановить связь с международными организациями и вернуться в Европу.

Prof. Harold JAMES: Sukces Polski
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

Sukces Polski

Upadek sowieckiego komunizmu był procesem, który miał swój początek w Polsce, kiedy to ruch Solidarności ostatecznie doprowadził do rozpadu opresyjnego i nieludzkiego reżimu. Silną motywacją w tym dążeniu do zmiany było pragnienie ponownego nawiązania kontaktu z instytucjami międzynarodowymi i powrotu do Europy.

Prof. Harold JAMES: Poland’s Success
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

Poland’s Success

The collapse of Soviet communism was a process that began in Poland, with the Solidarnosc movement eventually overcoming an oppressive and inhumane order. A powerful motivation in that drive was the desire to reconnect with international institutions and with Europe.

Prof. Harold JAMES: El éxito de Polonia
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

El éxito de Polonia

La caída del comunismo soviético fue un proceso que se inició en Polonia cuando el movimiento «Solidaridad» [«Solidarność»] finalmente causó la caída del régimen opresivo e inhumano. Un fuerte motivo en procurar el cambio fue el deseo de entablar de nuevo relaciones con las instituciones internacionales y regresar a Europa.

Prof. Harold JAMES: Le succès de la Pologne
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

Le succès de la Pologne

L’effondrement du communisme soviétique a commencé en Pologne avec le mouvement Solidarnosc qui, en fin de compte, est parvenu à mettre à mal ce régime oppressif et inhumain. Une motivation puissante dans ces aspirations au changement était le désir de renouer avec les institutions internationales et de faire son retour au sein de l’Europe.

Prof. Harold JAMES: Il successo della Polonia
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

Il successo della Polonia

Il crollo del comunismo sovietico fu un processo che ebbe il suo inizio in Polonia, quando il movimento Solidarność portò finalmente al crollo di un regime oppressivo e disumano. Una forte motivazione in questa spinta al cambiamento era il desiderio di riconnettersi con le istituzioni internazionali e tornare in Europa.

Harold JAMES: "Czego nas uczy historia"
Prof. Harold JAMES

Prof. Harold JAMES

"Czego nas uczy historia"

Wschodnie i zachodnie obrzeża Europy mają obsesję na punkcie dat – między innymi 1914, 1815, 1709, 1704 i 1612 – przypominających ich walki z centrum kontynentu. Centrum za to maniakalnie usiłuje wyjść poza historię, skonstruować instytucjonalne mechanizmy przezwyciężania konfliktów, które okaleczyły Europę w pierwszej połowie XX wieku. Swego rodzaju wyzwoleniem spod nacisków i ograniczeń przeszłości ma być właśnie projekt integracji europejskiej.