Adam HLEBOWICZ: Kresy Wschodnie – trudne przywracanie pamięci
Adam HLEBOWICZ

Adam HLEBOWICZ

Adam HLEBOWICZ: Kresy Wschodnie – trudne przywracanie pamięci

Stosunek III Rzeczypospolitej do Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej oparty był na doktrynie Giedroycia–Mieroszewskiego – tzn. na akceptacji faktu nieodwracalnej utraty tych ziem. Po roku 1989 nie pojawiła się w Polsce żadna siła polityczna – parlamentarna czy pozaparlamentarna – która głosiłaby otwarcie hasło rewindykacji Kresów.