Rozstrzygnięto konkursy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ponad 22 mln zł otrzymają laureaci trzech konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.2. i Fundamenty – poinformowało w czwartek Ministerstwo Edukacji i Nauki.

.Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce – podało MEiN. Celem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o projekty, których nie można sfinansować w konkursach Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w konkursach ze środków europejskich.

Moduł „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

.Jak wynika z informacji MEiN, w jedenastym konkursie w module Dziedzictwo narodowe, w ramach którego finansowane są wieloletnie projekty edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym, zgłoszono 85 wniosków. Finansowanie otrzymało 16 projektów na łączną kwotę ponad 15,6 mln zł.

Resort podał, że najwyższą kwotę dofinansowania otrzymały: Akademia Ignatianum w Krakowie na projekt „Klasycy polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku”, Uniwersytet Jagielloński na „Mickiewicziana krakowskie” oraz Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, które realizuje projekt „Dialog przeszłości z teraźniejszością – odtwarzanie i utrwalanie tożsamości kulturowej mieszkańców miast i miasteczek historycznej ziemi łomżyńskiej. Kontynuacja badań”.

Moduł „Uniwersalia 2.2”Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

.Z kolei w jedenastym konkursie w module Uniwersalia 2.2 najwyższą kwotę finansowania otrzymała Fundacja Instytut Nauki o Polityce („Dzieła Grzegorza z Nyssy”). Dofinansowane projekty będą realizowane także na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, Fundacji Terytoria Książki, Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz przez Fundację Augusta hr. Cieszkowskiego.

W tym module finansowane są wieloletnie projekty dotyczące edycji w języku polskim najważniejszych dzieł kultury, w szczególności humanistyki światowej w celu wprowadzenia ich do polskiego obiegu kulturowego. Do konkursu złożono 28 wniosków. Finansowanie uzyskało 8 projektów na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł.

Moduł „Fundamenty”Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

.W ostatnim rozstrzygniętym konkursie – jedenastej edycji modułu Fundamenty zgłoszono 25 wniosków. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 4 projekty na łączną kwotę blisko 2,9 mln zł.

Największą dotację otrzyma Uniwersytet Śląski w Katowicach, który realizuje projekt „Powstańców śląskich portret własny (1919-1922). Pamięć władzy czy pamięć prywatna? Krytyczne wydanie wspomnień uczestników”. Dofinansowane są także m.in. przedsięwzięcia realizowane przez: Uniwersytet Jagielloński – „Patriotyzm w konserwatywnej i katolickiej myśli pedagogicznej Polaków w XX wieku”, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk – „Egodokumenty Emilii Wróblewskiej z lat 1850-1886 – świadectwo życia i postaw ideowych Polki z kręgu inteligencji wileńskiej. Edycja cyfrowa 7 dzienników z opracowaniem krytycznym i e-monografia”, Uniwersytet Łódzki – „Patriotyzm trudnych wyborów. Edycja krytyczna korespondencji Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów z lat 1944-1979”.

W ramach NPRH finansowanie uzyskują projekty, które – jako podało MEiN – mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych, cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych, zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych oraz wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych.

Rola humanistyki

.Jeden z najwybitniejszych polskich literaturoznawców, prof. Tadeusz SŁAWEK, twierdzi, że „najnowsza polityko-techno-biurokratyczna nagonka na nauki humanistyczne w sposób widowiskowy daje przyzwolenie na dalsze pogarszanie poziomu myślenia i mówienia w sferze publicznej”.

„Gdy nie bez racji opisujemy dzisiejszy świat przymiotnikiem „postsekularny”, tym ważniejsze staje się to, by wiara, łagodząc radykalizm niektórych przedstawicieli Oświecenia, splatała się z rozumem węzłem, w którym żadna ze stron nie bierze góry. Chodzi także o to, by zapobiec pokusie prostego przeciwstawienia sobie tych dwóch trybów myślenia, trywialnego i wulgarnego opozycjonowania względem siebie przyrodoznawstwa i humanistyki. Wszak gdy mówimy o dwóch różnych drogach, stawką nie jest uprzywilejowywanie którejkolwiek z nich, lecz wskazanie na ich wzajemne splecenie„.

„Można powiedzieć, że rola refleksji humanistycznej mozolnie poruszającej się labiryntowym szlakiem polega na nieustannym uczeniu się i przypominaniu o wadze słowa jako niezbędnego warunku szacunku dla myślenia i słuchaczy będących myślenia świadkami” – podkreśla prof. Tadeusz SŁAWEK na łamach „Wszystko Co Najważniejsze„. [LINK]

PAP/Szymon Zdziebłowski/WszystkoCoNajważniejsze/PP

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 grudnia 2022