Zygmunt FRANKIEWICZ: "Jak zbudować miasto rzeczywiście obywatelskie"

"Jak zbudować miasto rzeczywiście obywatelskie"

Photo of Zygmunt FRANKIEWICZ

Zygmunt FRANKIEWICZ

Senator RP. Prezes Związku Miast Polskich. Wcześniej był prezydentem Gliwic.

Ryc. Fabien CLAIREFOND

zobacz inne teksty Autora

Zgodnie z przywołaną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą pomocniczości – władza publiczna powinna wspierać działania obywateli, którzy tę władzę ustanowili. Tam, gdzie to możliwe, należy pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu: rodzinom, czy poszczególnym jednostkom. Gliwice nie tylko wspierają obywatelskie inicjatywy, ale też zachęcają mieszkańców do działania. Chcesz działać? Działaj. Możesz liczyć na wsparcie!

Poziom aktywności obywatelskiej w Gliwicach przez wiele lat był niższy od średniej krajowej. Na terenie miasta funkcjonowało znacznie mniej organizacji pozarządowych niż w innych regionach Polski. Zainteresowanie sprawami dotyczącymi miasta było niewielkie, co miało także odzwierciedlenie w bardzo niskiej frekwencji wyborczej. Niższa od średniej była również liczba osób prowadzących działalność gospodarczą, co potwierdzało tezę, że rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z poziomem kapitału społecznego.

Gliwice były w tym względzie podobne do wielu miejsc zachodniej Polski, w których po II wojnie światowej swój nowy dom znaleźli repatrianci z Kresów Wschodnich II RP, a później dziesiątki tysięcy osób przybyłych tu za pracą. Socjologowie często podkreślają, że w takich społecznościach przez dziesięciolecia dominowały o wiele mniejsze niż w innych częściach kraju więzy społeczne, co miało istotne przełożenie na poziom aktywności obywatelskiej.

Szansy na zmianę takiego stanu rzeczy upatrywano w przywróceniu samorządu terytorialnego, który miał dać ludziom poczucie, że warto angażować się w życie swojej lokalnej społeczności. Kiedy jednak na początku minionej dekady wskaźniki aktywności obywatelskiej pozostawały ciągle niekorzystnie niskie podjęliśmy decyzję o utworzeniu instytucji mającej aktywizować społeczność lokalną. Zgodnie z zasadą subsydiarności za kluczowe uznano stymulowanie rozwoju trzeciego sektora, w którym upatrywano szansy na zachęcenie gliwiczan do większej aktywności i integracji w ramach lokalnych społeczności. Milowym krokiem w tej dziedzinie, który udało się władzom Gliwic zrobić, było w 2002 roku utworzenie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP).

CO DAJE NAM GCOP?

Oferta Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych jest bardzo szeroka. Opiera się na dwóch głównych kierunkach wsparcia: merytorycznego oraz infrastrukturalnego. GCOP zajmuje się doradztwem i szkoleniami dla organizacji pozarządowych (pomoc w bieżącej działalności, pisanie wniosków o dotacje, rozliczanie projektów, pozyskiwanie sponsorów, promocja i marketing). Prowadzi specjalistyczne doradztwo prawne i księgowe, m.in. na temat zasad rejestracji organizacji pozarządowych. Angażuje się w działalność edukacyjną w szkołach i na uczelniach. Prowadzi warsztaty nt. ekonomii społecznej czy wolontariatu. Organizuje spotkania i inne wydarzenia umożliwiające integrację sektora i wymianę informacji. GCOP bardzo aktywnie zajmuje się też promocją wolontariatu wśród mieszkańców oraz organizacji pożytku publicznego, funkcjonujących w Gliwicach. Wśród podejmowanych działań jest również kompleksowe wsparcie dla organizacji o profilu kulturalnym – pomoc organizacyjna dla zespołów branżowych (tj. grup organizacji o podobnym profilu działalności). Bardzo ważnym elementem systemu jest zapewnienie odpowiednich pomieszczeń wyposażonych w niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt, w ramach rozbudowanej sieci filii GCOP obejmującej:

  • Centrum Organizacji Kulturalnych,
  • Centrum Wolontariatu,
  • Dom Aktywnej Młodzieży,
  • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości,
  • Strefę Aktywności Społecznej,
  • Biuro Projektów.

fot._Karolina_Przybyla

Tylko w ubiegłym roku w Centrum udostępniano lokale na spotkania oraz zaplecze biurowe 161 organizacjom. Zorganizowano 50 wystaw, koncertów i przedstawień, 34 szkolenia, 53 konsultacje z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji, 92 spotkania zespołów branżowych. W rozmaitych przedsięwzięciach przygotowanych i wspieranych przez GCOP wzięło udział ponad 5,5 tys. mieszkańców, dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów, członków organizacji, wolontariuszy.

GCOP bierze także udział, wspólnie z przedstawicielami innych miast, w projektach finansowanych ze środków unijnych, których celem jest aktywizowanie mieszkańców z różnych grup wiekowych i zawodowych. Warto tutaj wymienić projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, w ramach którego mieszkańcy  Rybnika, Gliwic, Bielska-Białej, Częstochowy, Kielc i Łagowa mogą  korzystać z oferty Inkubatorów Trzeciego Sektora oraz „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”, w który zaangażowało się 8 miast naszego regionu. Łączna wartość tych projektów to ponad 8,88 mln zł z czego 7,55 mln zł stanowi wsparcie unijne.

GCOP jest jednostką budżetową miasta, co oznacza, że jego działalność jest finansowana bezpośrednio z budżetu. Od lat przeznaczamy coraz więcej pieniędzy na jego działalność.

Zrzut ekranu 2014-08-26 (godz. 13.09.07)

GCOP ciągle rozwija swoją działalność. Otwierane są nowe filie, wzrasta liczba organizacji, które korzystają z oferty Centrum. Od 2006 r. środki, jakimi dysponuje GCOP wzrosły ponad pięciokrotnie, podczas gdy w tym samym czasie budżet Gliwic zwiększył się dwukrotnie. Pokazuje to wagę przykładaną do jego roli w mieście.

Dzięki wsparciu GCOP organizacje pozarządowe mają zapewnioną możliwość dynamicznego rozwoju. Działania edukacyjne i promocyjne wpływają ponadto na wzrost aktywności społecznej mieszkańców. Wzrost, który znajduje swoje potwierdzenie w korzystnej zmianie wskaźników w różnych obszarach życia miasta.

IMG_0404

Przez 11 lat działalności GCOP liczba stowarzyszeń na 1000 mieszkańców wzrosła w Gliwicach o 103 proc., podczas gdy w analogicznym okresie, średnio w Polsce, przybyło ich 82 proc., a w województwie śląskim 77 proc.

Zrzut ekranu 2014-08-26 (godz. 13.07.20)

Znacząco poprawiła się również frekwencja w wyborach samorządowych. W 2002 r. była ona na dramatycznie niska. 8 lat później zanotowano wyraźną poprawę, mimo że ciągle była ona niższa o ok. 9 punktów procentowych od średniej krajowej. Podczas tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego frekwencja w Gliwicach była wyższa niż średnia w kraju.

Zrzut ekranu 2014-08-26 (godz. 13.10.27)

Wzrastająca aktywność społeczna ma również wpływ na lokalna gospodarkę. Najbardziej widoczną poprawę zanotowano w kategorii osób prowadzących działalność gospodarczą. Ten wskaźnik w 2002 r. był w Gliwicach gorszy niż w regionie i kraju, podczas gdy obecnie jest o wiele wyższy.

Zrzut ekranu 2014-08-26 (godz. 13.10.36)

Działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz jego wpływ na wskaźniki aktywności mieszkańców pokazują, że stworzono zostały dobre narzędzia do walki z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi. Wymagało to systemowych działań oraz systematycznego  wsparcia finansowego. Wsparcia, które nie jest prostym rozdawnictwem, lecz stwarza możliwości działania i promuje aktywność mieszkańców w różnych sferach życia miasta.

Oferta Centrum, realizowane przez nie projekty oraz pomoc, jaką można z jego pośrednictwem uzyskać skutecznie aktywizują potencjał społeczności Gliwic i przynoszą wymierne efekty. Efekty, które prowadzą do poprawy jakości życia w mieście i do wzrostu jego potencjału rozwojowego. Przyczyniają się także do powstawania niedających się policzyć i zmierzyć pozytywnych zjawisk. Wspierają rozwój więzi, postaw obywatelskich i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Zygmunt Frankiewicz

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 sierpnia 2014