Jarosław GOWIN

Polityk, filozof. W latach 2015-2021 wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii (2020–2021) i minister nauki i szkolnictwa wyższego (2015–2020). W latach 2011-2013 minister sprawiedliwości. Założyciel i prezes Polski Razem i Porozumienia (od 2017 r). Studiował historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był redaktorem naczelnym “Znaku” i jednym z pomysłodawców “Dni Tischnerowskich”.

Ryc.Fabien Clairefond

Jarosław GOWIN: The Civilisational Leap Will Come From the Development of Science and Research
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

The Civilisational Leap Will Come From the Development of Science and Research

Successful countries not only attract foreign investors but also know how to build up their economy based off of their own capital, develop technologies and products, as well as support local businesses – particularly SMEs. All this obviously should be based on stable and clear market rules and on reasonable state support.

Jarosław GOWIN: Zamiast mówić o innowacyjności – wspieramy ją i kreujemy  
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Zamiast mówić o innowacyjności – wspieramy ją i kreujemy  

Bez innowacyjnej gospodarki, bez nauki i badań na światowym poziomie, bez współpracy świata biznesowego i akademickiego – nie ma mowy o sukcesie planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju naszego kraju. Nie ma mowy o pomyślnej dla Polski i Polaków przyszłości. 

Jarosław GOWIN: Le bond civilisationnel viendra du développement de la science et de la recherche
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Le bond civilisationnel viendra du développement de la science et de la recherche

Les pays qui réussissent sont non seulement ceux qui attirent des investissements étrangers mais qui savent aussi bâtir leur économie sur leurs propres capitaux, développer leurs technologies et produits ainsi que soutenir leurs entreprises locales – les PME en particulier. Et tout cela reposant évidemment sur des règles du marché stables et claires, et sur un soutien raisonnable de la part de l’État.

Jarosław GOWIN: Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku
Jarosław GOWIN

Jarosław GOWIN

Rozwój nauki i badań warunkiem cywilizacyjnego skoku

Sukces odnoszą kraje, które nie tylko przyciągają zagraniczne inwestycje, ale potrafią też budować swą gospodarkę w oparciu o własny kapitał, rozwijać swoje technologie i produkty oraz wspierać rodzime przedsiębiorstwa – szczególnie małe i średnie. A wszystko to oczywiście w ramach stabilnych i przejrzystych reguł rynkowych oraz przy sensownym wsparciu ze strony państwa.