Dziesięć ról samorządu terytorialnego.
Jan Szomburg o roli regionów

Dziesięć ról samorządu terytorialnego. Jan Szomburg o roli regionów

Samorządy regionalne są niedocenionym ogniwem siły Polski – przekonuje Jan Szomburg, inicjator Kongresu Obywatelskiego.

.Regiony mają ogromną rolę do odegrania. Są idealnym miejscem harmonizacji uwarunkowań lokalnych z szerszymi i bardziej długofalowymi interesami rozwojowymi oraz wykuwania nowych rozwiązań organizacyjnych – twierdzi Jan Szomburg, ekonomista. Oto sporządzona przez niego lista nie do końca uświadomionych ról samorządu regionalnego:

1. Kreatorzy tożsamości i wspólnotowości regionalnej – wobec wyzwania scalenia różnych ziem i miast wobec dziedzictwa pozaborowego, powojenno­‑migracyjnego i post PRL‑owskiego.

2. Koordynatorzy i harmonizatorzy rozwoju ukierunkowujący działania samorządów lokalnych w stronę wyzwań przyszłości.

3. Dystrybutorzy środków z Unii Europejskiej – twórczy adaptatorzy celów unijnych na poziom lokalny i regionalny.

4. Kuźnie nowych rozwiązań (innowacji organizacyjnych i społecznych, wzorców działań, regulacji, procedur itd.) – miejsca eksperymentowania i uczenia się od siebie.

5. Huby wiedzy – dotyczącej procesów i trendów globalnych oraz europejskich, ale również „czuli diagności” zmian lokalnych i regionalnych – dla różnych terytorialnych aktorów (np. w procesach konsultacji społecznych).

6. Laboratoria wspólnego myślenia i działania – uczenia się definiowania wspólnie celów, kooperacji międzygminnej i międzysektorowej, budowniczy trwałych relacji opartych na zaufaniu – twórcy kapitału terytorialnego i społecznego.

7. Promotorzy i liderzy transformacji wszystkich dziedzin życia w kierunku pro‑klimatycznym i pro‑środowiskowym.

8. Ośrodki budowy odporności i elastyczności – zarówno tej doraźnej (wobec szoków zewnętrznych i turbulentnych czasów), jak również strategicznej i strukturalnej (np. niezależność energetyczna).

9. Motory rozwoju infrastrukturalnego i wyższej jakości usług publicznych – inwestorzy w drogi, kolej, sieci cyfrowe itp. ale również w konkretne usługi publiczne – np. zdrowie, transport zbiorowy, edukacja.

10. Twórcy proinnowacyjnych ekosystemów rozwoju – łączących różne sektory dla budowy nowej konkurencyjności w oparciu o nowe technologie.

“Już pobieżna analiza zestawu tych ról pozwala zrozumieć jak wielka potencjalna siła drzemie w samorządnych regionach. Przede wszystkim trzeba docenić ich dorobek w tworzeniu tożsamości i wspólnot regionalnych – swego rodzaju kapitału terytorialnego, sieci relacji, zaufania i współpracy. To właśnie takie więzi umożliwiają szybką reakcję w turbulentnych czasach, a także efektywną mobilizację i ukierunkowanie zasobów np. w sytuacji pandemii, katastrof naturalnych, kryzysów uchodźczych czy nagłych deficytów” – pisze Jan Szomburg.

.”To nie wielkość wydatków (inwestycji), ale właściwe reformy, jakość instytucji, efektywność ich współpracy oraz zdolność włączenia społeczeństwa w konieczną zmianę trajektorii rozwojowej, będą kluczowe dla sukcesu w konkurencji europejskiej i globalnej (…). W obliczu turbulencji i konieczności transformacji – de facto – wszystkich dziedzin życia – aby sprostać wyzwaniom klimatyczno­‑środowiskowym (ograniczeniu energo‑ i zasobo­‑chłonności – zmianom w modelu konsumpcji itp.) niezwykle ważna jest również rola regionów jako naturalnych liderów i promotorów nowej rzeczywistości gospodarczej, administracyjnej i społecznej” – przekonuje Jan Szomburg, ekonomista i inicjator Kongresu Obywatelskiego.

Więcej w artykule Jana Szomburga “Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości” (Pomorski Thinkletter nr 2(9)/2022) POLECAMY: [LINK]

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 sierpnia 2022