Mateusz Morawiecki w Financial Times

Mateusz Morawiecki w Financial Times

Najważniejsze tezy artykułu Mateusza Morawieckiego opublikowanego na łamach Financial Times.

Russia’s brutal attack on Ukraine has cast a shadow over the dreams shared by hundreds of millions of Europeans of building a secure and prosperous future based on sustainable and equitable development. Regaining stability and achieving decent living conditions for the people of Europe now requires abandoning some important assumptions, especially where energy policy is concerned.

Brutalna napaść Rosji na Ukrainę położyła się cieniem na marzeniach setek milionów Europejczyków o budowaniu bezpiecznej i dostatniej przyszłości w oparciu o zrównoważony i sprawiedliwy rozwój. Odzyskanie stabilności i zapewnienie godnych warunków życia mieszkańcom Europy wymaga obecnie porzucenia pewnych ważnych założeń, zwłaszcza w zakresie polityki energetycznej.

Until recently, the EU’s energy policy was concerned solely with climate change. Today, other member states agree with Poland, which has long emphasised the need to diversify energy sources, build up gas reserves and wean ourselves off Russian fossil fuels.

Jeszcze niedawno polityka energetyczna UE była rozpatrywana wyłącznie w kontekście zmian klimatycznych. Dzisiaj, inne państwa członkowskie przyznają rację Polsce, która od długiego czasu mówiła o konieczności dywersyfikacji źródeł energii, gromadzeniu zapasów gazu i rezygnacji z rosyjskich węglowodorów. 

Vladimir Putin’s energy blackmail and the war in Ukraine are already contributing to a significant increase in electricity prices, and a significant increase in inflation. Europe has a very important lesson to learn. It must drastically reduce the costs of CO₂ emission allowances, which are a decisive factor in energy prices and which have risen considerably in recent years.

Już teraz szantaż energetyczny Putina przyczynia się do znaczącego wzrostu cen energii elektrycznej i znaczącego wzrostu inflacji. Europa ma bardzo ważną lekcję do odrobienia. Musi radykalnie ograniczyć koszty uprawnień do emisji CO2, które są bardzo ważnym czynnikiem cen energii, a które bardzo znacząco wzrosły w ciągu ostatnich lat. 

Rather than stimulating the development of green energy, the current Emissions Trading System (ETS) drives inflation and threatens to send millions of citizens into fuel poverty. (…) The ETS must be stabilised at a much lower level. (…) The Polish proposal is to freeze the price of CO₂ emission allowances at €30 for at least one year, with the possibility of extending it for two.

Zamiast stymulować rozwój zielonej energetyki, obecny system ETS nakręca inflację i grozi wpędzeniem milionów obywateli w ubóstwo energetyczne. (…) ETS musi być ustabilizowany na znacznie niższym poziomie. (…) Polska propozycja to zamrożenie ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie 30 EUR co najmniej na rok, z możliwością przedłużenia na 2 lata.

The green transition cannot come at the cost of basic security. And if the situation forces us to do so, then we must not hesitate to return temporarily to traditional sources of energy. Even if a short-term return to coal means postponing our ambitious climate goals, it may be a necessary condition of maintaining a strong European community capable of resisting Russia and supporting Ukraine.

Zielona transformacja nie może odbywać się za cenę podstawowego bezpieczeństwa. A jeśli sytuacja do tego zmusza, to nie możemy wahać się z czasowym powrotem do tradycyjnych źródeł energii. Nawet jeżeli krótkotrwały powrót do czarnego paliwa będzie oznaczał przesunięcie naszych ambitnych celów klimatycznych w czasie, to jest to warunek utrzymania silnej wspólnoty Europejskiej, zdolnej do przeciwstawiania się Rosji i wspierania Ukrainy.

Tekst ukazał się na łamach Financial Times. Pełen tekst dostępny: [LINK].

Więcej tekstów Mateusza Morawieckiego:

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/autorzy/mateusz-morawiecki/

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 lipca 2022
Fot. Krystian Maj / KPRM