Jak rozszerzała się Unia Europejska?

W jaki sposób z założonej przez sześć krajów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali powstała liczącą obecnie 27 członków Unia Europejska? -przedstawiamy kalendarium rozszerzania się i przekształcania wspólnot europejskich i UE.

Kulisy powstania UE

.Historia integracji europejskiej sięga 1950 r., kiedy francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman przedstawił plan koordynacji wydobycia węgla i produkcji stali w Niemczech Zachodnich i Francji, który miał związać kluczowe sektory gospodarek dawnych zaciekłych wrogów i zapobiec wojnie gospodarczej.

W 1951 r. podpisano traktat paryski, powołujący rok później Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Przystąpiło do niej sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy Zachodnie i Włochy. Ustalono, że 78 posłów Zgromadzenia Parlamentarnego EWWiS będzie wybieranych przez parlamenty krajowe, a Zgromadzenie będzie miało prawo odwołania Wysokiej Władzy (poprzedniczki dzisiejszej Komisji).

Zwolennicy integracji argumentowali, że w powojennym porządku międzynarodowym opartym z dominacji dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i ZSRR, kraje europejskie będą silniejsze, jeśli będą działać razem. Innym argumentem było to, że ściślejsza współpraca pozwoli kontrolować rozwój Niemiec, które wywołały dwie wojny światowe, pomoże zagoić świeże jeszcze wówczas rany i przyniesie francusko-niemieckie pojednanie.

Również w 1951 r. rozpoczęły się negocjacje między tymi samymi państwami nad powołaniem Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Traktat zablokowało wówczas francuskie Zgromadzenie Narodowe, co pokazało, że unia polityczna i obronna była wtedy utopią, a jedyną drogą do zacieśnienia więzi między państwami europejskimi jest integracja gospodarcza.

Założycielska szóstka podpisała w 1957 r. w Rzymie traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz zajmującą się współpracą w dziedzinie energii jądrowej Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Obie umowy weszły w życie w styczniu 1958 r.

W traktacie dotyczącym EWG zapowiedziano m.in. w ciągu 12 lat utworzenie wspólnego rynku opartego na swobodnym przepływie osób, usług, towarów i kapitału oraz wspólnej polityki rolnej. Powołano Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne dla trzech Wspólnot – EWG, Euratom oraz EWWiS – które stały się filarami późniejszej Unii Europejskiej.

Dążąc do ściślejszej współpracy, w kolejnych dziesięcioleciach zdecydowano się na reformy instytucji w celu ich unifikacji. W 1967 r. na podstawie podpisanego dwa lata wcześniej traktatu o fuzji scalono niektóre organy EWG, Euratomu oraz EWWiS, tworząc jedną dla trzech Wspólnot Komisję Wspólnot Europejskich i Radę (ministrów).

Do pierwszej szóstki we Wspólnotach Europejskich dołączyły w 1973 r. Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania.

Przełomowy był także 1979 r., kiedy przeprowadzono pierwsze bezpośrednie wybory do zgromadzenia, które nazywało się już Parlamentem Europejskim.

W ramach kolejnego rozszerzenia w 1981 r. do Wspólnot została przyjęta Grecja.

Grenlandia, będąca od 1979 r. autonomiczną częścią Danii z lokalnym samorządem odpowiedzialnym za sprawy sądownicze, policję i zasoby naturalne, w 1985 r. została pierwszym terytorium, które opuściło Wspólnoty.

W 1986 r. przyjęto Hiszpanię i Portugalię.

Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 r. w skład Wspólnot Europejskich weszło terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Przekształcenie trzech Wspólnot w Unię Europejską nastąpiło krótko po wielkich przemianach polityczno-społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Polsce odbyły się wybory 4 czerwca 1989 r., 9 listopada 1989 r. upadł Mur Berliński, rozpadał się Związek Radziecki. Wydarzenia te miały wpływ na procesy integracyjne na Starym Kontynencie. Stało się jasne, że prędzej czy później państwa „Nowej Europy” będą dążyły do zbliżenia z Europą Zachodnią. Po obu stronach kontynentu padały też argumenty o „zadośćuczynieniu za błędy historyczne”.

Na początku 1992 r. Wspólnoty zdecydowały się na niespotykany wcześniej etap integracji. W holenderskim mieście Maastricht przywódcy dwunastki państw członkowskich postanowili rozszerzyć współpracę o kolejne dziedziny. Aby pokazać, że integracja europejska nie wynika tylko z gospodarczych, ale także politycznych ambicji dotychczasowa nazwa Europejska Wspólnota Gospodarcza została zmieniona na Wspólnota Europejska. Wraz z EWWiS oraz Euratomem stała się ona jednym z tzw. filarów nowo powołanej Unii Europejskiej.

Powołano wówczas także wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, politykę sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Położono też podwaliny pod unię walutową.

W 1995 r. wszedł w życie uzgodniony w 1985 r. układ z Schengen stopniowo znoszący kontrole na granicach wewnętrznych. W tym samym roku Unia Europejska poszerzyła się o Austrię, Finlandię i Szwecję.

Euro weszło do użycia w transakcjach bezgotówkowych na początku 1999 r. w 11 krajach, a w 2002 r. banknoty i monety zostały wprowadzone do obiegu w 12 krajach strefy. Euro stało się jedyną walutą narodową kilkuset milionów mieszkańców, ale wspólnej walucie nie towarzyszy jednolita polityka fiskalna i gospodarcza. Obecnie strefa euro liczy 20 członków: Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Rozszerzenie UE o kraje Europy Środkowej zbliżało się nieuchronnie. Unijni politycy wraz z przywódcami państw kandydujących po długich rozmowach wynegocjowali traktat nicejski. Podpisany w 2001 r. i wchodzący w życie dwa lata później dokument przygotował wspólnotę na rozszerzenie, zmieniając zasady głosowania w Radzie UE, zwiększając liczbę członków Komisji Europejskiej i europarlamentu.

16 kwietnia 2003 r. przedstawiciele rządów 15 państw członkowskich i 10 kandydujących podpisali w Atenach traktat akcesyjny, w wyniku czego 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE. Do wspólnoty wstąpiło wówczas 10 krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. Było to największe rozszerzenie pod względem liczby krajów i liczby ludności.

Rok później traktat akcesyjny podpisały Bułgaria i Rumunia, które weszły do UE w 2007 r.

Unia nadal negocjuje warunki akcesji Turcji

.Wiele reform instytucjonalnych zawarł obecnie obowiązujący traktat z Lizbony, podpisany w tym samym roku. Usprawnił instytucje poprzez przyjęcie nowego systemu podejmowania decyzji, a także ustanowienie m.in. stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej i wysokiego przedstawiciela, którego początkowo planowano nazywać ministrem spraw zagranicznych. Dzięki nadaniu UE jednolitej osobowości prawnej może ona podpisywać traktaty międzynarodowe, a także przystępować do organizacji międzynarodowych.

W 2013 r. Chorwacja została najmłodszym członkiem UE.

W zorganizowanym w 2016 r. referendum obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się za wyjściem ich kraju z UE. Po trwających dwa i pół roku negocjacjach brexitowych 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię.

O członkostwo w UE może ubiegać się każde państwo europejskie posiadające stabilne instytucje gwarantujące demokrację i rządy prawa, sprawną gospodarkę rynkową oraz zdolność do podejmowania i wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w UE.

Zgodnie z traktatem z Maastricht każde rozszerzenie wspólnoty wymaga zgody wszystkich członków oraz Parlamentu Europejskiego.

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 r. spowodowała, że Gruzja, Mołdawia i Ukraina złożyły wnioski o członkostwo w UE. Unia Europejska uznała Mołdawię i Ukrainę za kraje kandydujące w czerwcu 2022 r., a Gruzję w grudniu 2023 r.

Obecnie status kandydata posiadają: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Macedonia Północna, Mołdawia, Serbia, Turcja, Ukraina.

Najdłużej na akcesję czeka Turcja, która była stowarzyszona ze wspólnotami europejskimi od 1963 r., a wniosek o przyjęcie do EWG złożyła w 1987 r. Obecną formą jej powiązania z UE jest unia celna. Negocjacje z uwagi na postępującą zdaniem organów unijnych w Turcji degradację zasad demokracji, praworządności i praw podstawowych znajdują się od czerwca 2018 r. w impasie, a Unia Europejska nadal oczekuje poprawy praworządności w tym kraju.

Ukraincy walczą za nas wszystkich

.O poświęceniu Ukrainy, która będąc częścią Europy, długo pozostawała na uboczu, ale mimo to niezłomnie broni swojej niepodległości. Ta walka jest jednak czymś więcej. Obrona Ukrainy to obrona całej Unii o czym pisze na łamach Wszystko co Najważniejsze Roberta METSOLA, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego (od stycznia 2022 roku).

W jej ocenie Dzień Państwowości Ukraińskiej jest ważny zawsze, w tym roku jednak rocznica ta nabrała jeszcze większego znaczenia. Cała Europa świętuje ten dzień razem w solidarności, w przyjaźni i wspólnej więzi europejskiej, która to więź – mam nadzieję – zostanie wkrótce sformalizowana. Ale świętujemy nie tylko fundamenty państwowości ukraińskiej. Świętujemy odwagę i determinację wszystkich Ukraińców walczących o zachowanie państwowości Ukrainy i jej integralności terytorialnej. Świętujemy, pamiętając o wszystkich, którzy zginęli i którzy nadal oddają swoje życie w tej walce.

„Dzień Państwowości Ukraińskiej jest symboliczny nie tylko dla Ukrainy i Ukraińców, ale i dla całej Europy. To dzień, w którym potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz Ukrainy jako narodu europejskiego, narodu wolnego w dokonywaniu własnych wyborów. Świętujemy wolność wyboru własnego przeznaczenia, będąc dumni z tego, że możemy bronić wartości, które nas wiążą” – przypomina polityk.

Przewodnicząca PE zaznacza, że Władimir Putin chce przyszłości, w której historia może być napisana na nowo, przyszłości, w której istnieją strefy wpływów i zamknięte żelazne kurtyny. Prezydent Rosji chce przyszłości, w której siła jest prawem i gdzie odmawia się osobistej wolności i godności. Widać wyraźnie, że Rosja chce powrotu do przeszłości, w której integralność Europy i wolność wyboru tego, z kim współpracować i jak się integrować, są kwestionowane.

„Dla Putina prawdziwymi wrogami są bowiem demokracja, wolność i prawda, a europejski styl życia postrzega on jako zagrożenie dla autokracji. To jest stawka tej walki” – pisze Roberta Metsola.

Nigdy nie możemy pozwolić na powrót tej przeszłości. Nigdy nie zaakceptujemy inwazji na pokojowy i niezależny kraj europejski, jakim jest Ukraina. Nigdy nie przymkniemy oczu na okrucieństwa i zbrodnie popełnione przez Rosję na ziemi ukraińskiej: na to, co wydarzyło się w Irpieniu, w Buczy, w Mariupolu i w tylu innych miastach.

Nigdy też nie zapomnimy, że ponad sześć milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki z kraju, a kolejne osiem milionów zostało wewnętrznie przesiedlonych. Zawsze będziemy pamiętać odwagę i opór Ukraińców, walczących z bólem i smutkiem, ale swoją walką inspirujących świat. Jesteśmy z Wami i będziemy z Wami, gdy zaczniemy odbudowę.

„Ukraina należy do Europy. Jest jej częścią wraz z narodami, które cenią wolność, niezależność, demokrację, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka. Miejsce Ukrainy, ugruntowane już przez księcia Włodzimierza Wielkiego, jest wśród narodów europejskich. A dziś Ukraina dzierży pochodnię, która wyznacza nam kierunek. Bo w Europie jesteśmy wśród równych sobie, wśród przyjaciół. Europa stoi po stronie Ukrainy w czasach wojennej tragedii, będziemy też razem w czasie przyszłej prosperity” – zaznacza.

PAP/WszystkocoNajważniejsze/MB
Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 26 kwietnia 2024