Prof. Michał KLEIBER: Niekontrolowany rozwój AI jest zagrożeniem dla ludzkości

Niekontrolowany rozwój AI jest zagrożeniem dla ludzkości

Photo of Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Redaktor naczelny "Wszystko Co Najważniejsze". Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk. Prezes PAN 2007-2015, minister nauki i informatyzacji 2001-2005, w latach 2006–2010 doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Kawaler Orderu Orła Białego.

Ryc.: Fabien Clairefond

zobacz inne teksty Autora

Wielu ekspertów pisze i mówi na temat sztucznej inteligencji, używając sformułowania: „AI – korzyści czy zagrożenia?”. Uważam takie alternatywne sformułowanie za nietrafne, ponieważ właściwa według mnie jest koniunkcja: „AI – korzyści i zagrożenia” – pisze prof. Michał KLEIBER

.W świetle dotychczasowych osiągnięć jest bowiem niezaprzeczalnym faktem, że AI przynosi nam już dzisiaj wiele korzyści, których będzie znacznie więcej już w nieodległej przyszłości – w gospodarce, ochronie zdrowia, badaniach naukowych, w istocie w prawie wszystkich dziedzinach naszego życia. Stosowanie AI z pewnością pozwoli także skutecznie stawiać czoła wyzwaniom dotychczas jeszcze nieznanym bądź uznawanym dzisiaj za niepokonywalne. Równocześnie jednak AI tworzy już obecnie widoczne olbrzymie zagrożenia, których niestety także będzie znacznie więcej w przyszłości. Przyszłe korzyści dużo łatwiej jest przy tym planować i przewidywać, gdyż dostrzeganie i pełne rozumienie zagrożeń, tworzonych z reguły w tajemnicy i najczęściej przez autorytarne państwa, jest niezwykle skomplikowane.

Tezę o powadze zagrożeń potwierdza dobitnie ostatni raport zlecony grupie ekspertów przez amerykański State Department, czyli ministerstwo spraw zagranicznych. Raport bazuje na głębokich, merytorycznych rozmowach przeprowadzonych z ponad 200 ekspertami – szefami wiodących firm rozwijających AI, renomowanymi badaczami problemów cyberbezpieczeństwa, specjalistami badającymi konsekwencje użycia broni masowego rażenia oraz wysokiej rangi pracownikami ministerstwa. Wśród rozmówców byli m.in. szefowie i główne osoby odpowiedzialne za rozwój technologii w takich firmach, jak OpenAI (właściciel systemu ChatGPT), Google DeepMind, Meta czy Anthropic.

Zarysowany w raporcie obraz sytuacji jest prawdziwie alarmujący, a jego podstawową tezą jest stwierdzenie o zagrożeniu dla przetrwania nawet całej ludzkości, mogącym powstać w wyniku niekontrolowanego dalszego rozwoju AI. Obawy dodatkowo zwiększyła wypowiedź Geoffreya Hintona, uważanego za „ojca” AI, który stwierdził w niedawnym wywiadzie, że zbrodnicze wykorzystanie AI w nadchodzących trzech dekadach może z co najmniej 10-procentowym prawdopodobieństwem doprowadzić do całkowitego unicestwienia ludzkości. Odnosząc się do tego, rzecznik Białego Domu oświadczył zdumiewająco dobitnie, że prace nad uregulowaniem zasad tworzenia i korzystania z AI stają się najważniejszym zadaniem dla amerykańskiego rządu i wszystkich jego zagranicznych partnerów.

Wspomniany raport analizuje dwa główne zagrożenia dotyczące zastosowania AI. Pierwsze dotyczy planowanego, niekoniecznie w globalnej skali, ale szeroko niszczycielskiego użycia AI w tworzonej różnorodnej broni, w szczególności broni całkowicie autonomicznej, a także biologicznej i chemicznej, drugie zaś utraty ludzkiej kontroli nad opracowywanymi w laboratoriach systemami o niszczącym potencjale. W obu przypadkach naruszone może zostać globalne bezpieczeństwo, wywołując wyścig nowoczesnych zbrojeń o wręcz nieprzewidywalnych, dramatycznych konsekwencjach. Wśród zagrożeń o katastroficznych wymiarach raport wymienia też użycie AI do zaprojektowania i implementacji cyberataku całkowicie unieruchamiającego infrastrukturę państwa. Inną możliwością jest przeprowadzanie w olbrzymiej skali kampanii dezinformacyjnej mającej potencjał destabilizacji całego społeczeństwa i podważenia podstawowych zasad funkcjonowania państwa.

Wobec tak poważnych i przekonująco zidentyfikowanych zagrożeń raport apeluje o natychmiastowe podjęcie konkretnych działań, takich jak powołanie międzynarodowej agencji kontroli kierunków rozwoju AI, ustanowienie awaryjnych zasad działania w przypadku rozpoczęcia konfliktu z szerokim wykorzystywaniem AI oraz wprowadzenie międzynarodowych ograniczeń na charakter pozyskiwania wiedzy przez systemy AI. Ta ostatnia sprawa ma wielkie znaczenie, ponieważ dynamika narastającej konkurencji głównych producentów systemów wyposażonych w AI wpływa na ograniczenie stosowanych zasad bezpieczeństwa, stwarzając możliwości kradzieży oprogramowania w celu zbrodniczego wykorzystania, w dodatku bez możliwości przewidzenia przez złoczyńców możliwych konsekwencji jego użycia. Fakt, że poważny amerykański raport już w swym tytule ostrzega przed możliwością zniszczenia przez AI całej ludzkości, nie powinien pozastawiać wątpliwości co do powagi problemu, przed którym stoi dzisiaj cały świat.

.Przy tej tak dobitnie wyartykułowanej powadze wymienionych zagrożeń niełatwo pogodzić się z tym, że stanowią one niestety tylko część problemów dotyczących naszego bezpieczeństwa w pełnym znaczeniu tego słowa. Niektóre z tych problemów ze względu na ich drugie, nie do zakwestionowania pozytywne oblicze są w opinii publicznej praktycznie niezauważalne.

Spośród naprawdę wielu spraw mających taki charakter przytoczmy choćby najnowsze osiągnięcie firmy Neuralink w postaci bezprzewodowego chipa wszczepionego do ludzkiego mózgu. Firma ta jest startupem założonym w 2017 roku przez Elona Muska, której głównym celem jest stworzenie interfejsu mózg-komputer, umożliwiającego w szczególności sterowanie za pomocą myśli urządzeniami takimi jak komputer czy telefon. Pełna realizacja tego pomysłu byłaby oczywiście bardzo przydatna dla osób sparaliżowanych po urazach bądź niesłyszących lub niewidzących. Urządzenie Neuralink zawiera ponad 1000 elektrod, które po wszczepieniu do mózgu człowieka, za pomocą specjalnie zaprojektowanego robota chirurgicznego, oddziałują na poszczególne neutrony. Dzięki bezprzewodowej komunikacji sygnały mózgowe przesyłane są do specjalnego programu dekodującego je na intencje i działania pacjenta. Przeprowadzono już liczne próby na zwierzętach, w fazie rekonwalescencji jest pierwsza osoba ze wszczepionym implantem. Efekt wydaje się spektakularny – całkowicie sparaliżowany pacjent jest w stanie grać w szachy i korzystać z gier wideo, używając wyłącznie swych myśli. Neuralink planuje przeprowadzić w tym roku 11 operacji tego typu i doprowadzić do komercjalizacji urządzenia w ciągu paru nadchodzących lat.

Wobec znaczących potencjalnych korzyści – takich jak wspomaganie osób niepełnosprawnych, ułatwienie korzystania z internetu, telefonu i wielu innych urządzeń, poprawa zdolności uczenia się i zapamiętywania nowych informacji – nie wolno jednak i tu zapomnieć o zagrożeniach. Należą do nich z pewnością możliwe i na razie nieznane komplikacje po wszczepieniu urządzenia, trudności w razie potrzeby jego naprawy bądź usunięcia, brak informacji o długoterminowych konsekwencjach zabiegu, w szczególności psychologicznych, takich jak trwałe uzależnienie, niepokój czy depresja, oraz co jest chyba szczególnie niepokojące, możliwości wykorzystywania przez osoby niepożądane dostępu do myśli człowieka w celu naruszenia jego prywatności, szerokiej kontroli zachowania bądź prowadzenia szantażu. Jeśli więc szeroka, akcentująca korzyści promocja doprowadzić miałaby do powszechności w korzystaniu z tego typu urządzeń – a są już inne firmy zaawansowane w procesie ich tworzenia – możliwości manipulowania opinią publiczną stałyby się wręcz nieograniczone, przynosząc konsekwencje, których nie sposób dzisiaj przewidzieć.

Wracając do wspomnianej kwestii niezbędnych regulacji, mających na celu bezpieczny rozwój AI i korzystne dla społeczeństw jej zastosowania, nie można nie wspomnieć o pierwszej na świecie takiej próbie, podjętej ostatnio przez Unię Europejską. Przyjęte rozporządzenie koncentruje się na problemach etycznych, zakazując zastosowań AI zagrażających prawom obywateli, takich jak manipulowanie ludźmi na bazie wygenerowanych z ich danych słabości, wykorzystywanie danych biometrycznych dotyczących cech wrażliwych czy pobieranie wizerunków z dostępnych źródeł w celu użycia ich do rozpoznawania twarzy. Istotne obowiązki nałożone są także na instytucje stosujące systemy AI w obszarach mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa bądź podstawowych praw obywatelskich. Dotyczy to w szczególności edukacji, ochrony zdrowia i sposobów zatrudniania pracowników.

Przyjęte regulacje są próbą znalezienia remedium na niektóre z zagrożeń, ale nie są oczywiście kompletne ze względu na wiele innych, ciągle słabo rozpoznanych problemów. Trzeba przy tym pamiętać, że niekorzystną konsekwencją tych i przyszłych regulacji może okazać się spowolnienie rozwoju AI w globalnych firmach, powodujące ograniczenie innowacyjności w światowej gospodarce.

.Pogodzenie tych dwu spraw, ochrony bezpieczeństwa z jednej strony, a niezbędnej dla rozwoju innowacyjności z drugiej, jawi się dzisiaj jako wyzwanie o olbrzymich konsekwencjach dla nas wszystkich. Nie powinno to jednak podważać przekonania, że prace nad uregulowaniem problematyki AI muszą być szybko i zdecydowanie prowadzone we wszystkich krajach, oczywiście z uwzględnieniem szerokiego kontekstu międzynarodowego.

Michał Kleiber

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 kwietnia 2024