Anna MORAWIECKA: Wrocław pełen dobrej literatury. Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury

Wrocław pełen dobrej literatury.
Wrocław Książek. Wrocławski Dom Literatury

Photo of Anna MORAWIECKA

Anna MORAWIECKA

Zastępca dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury, od jedenastu lat szefowa Biura Wrocławskich Promocji Dobrych Książek. Wcześniej redaktor Polskiego Radia Wrocław (kierownik Zespołu Programów Informacyjnych). Obecnie redaktor naczelny czasopisma „Ludzka Sprawa”.

Wrocławski Dom Literatury

.Został powołany do życia uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia i rozpoczął swoją działalność w styczniu tego roku. Jak mówi dyrektor Andrzej Zawada, ojców dobrych pomysłów jest zawsze wielu. Powołanie Wrocławskiego Domu Literatury, to pomysł z całą pewnością dobry. Dobry, bo jest odpowiedzią na potrzeby środowiska. Dobry, bo jednym z jego głównych zadań jest zintegrowanie działań związanych z literaturą, a rozproszonych do tej pory w różnych instytucjach miejskich. Dobry, bo powstał jako instytucja służąca czytelnikom, twórczości i pisarzom. Dobry, bo idea Domu Literatury zrodziła się z wyrazistego poczucia kulturowego bogactwa Wrocławia i Dolnego Śląska.

W ubiegłym roku z sugestią utworzenia podobnego miejsca do Prezydenta Wrocławia zwróciło się Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, toteż bliska współpraca z wrocławskim i dolnośląskim środowiskiem literackim będzie stanowić istotę WDL.

Nie bez powodu w struktury Wrocławskiego Domu Literatury weszły: Biuro Wrocławskich Promocji Dobrych Książek (organizator Wrocławskich Targów Dobrych Książek oraz Targów Książek dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY) i powołane do życia w 2014 roku Wydawnictwo Warstwy.

Wrocławskie Promocje Dobrych Książek – 25 lat tradycji

.Powstały z ogólnopolskich Spot­kań Wy­daw­ców Do­brej Książ­ki, które odbywały się między innymi w Gdań­sku, Kra­ko­wie, War­szawie i we Wro­cławiu. Pierw­szym or­ga­ni­zatorem wrocławskiej imprezy było Wy­daw­nic­two Za­kładu Na­ro­dowe­go im. Os­so­liń­skich, na­stęp­nie Wy­daw­nic­two Dol­noślą­skie. Przez minione ćwierć wieku zmie­nia­li się or­ga­ni­zatorzy, nazwy oraz miej­sca. Spotkania Wydawców przetrwały jedynie w stolicy Dolnego Śląska, zmie­nia­jąc nazwę najpierw na Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek, a trzy lata temu na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek.

W tym czasie z małej kameralnej imprezy zrobiły się trzecie co do wielkości targi książek w Polsce. Ubiegły rok był dla nas re­kor­dowy pod wzglę­dem wy­daw­ców i czy­tel­ni­ków. Na prawie tysiącu pięciuset me­trach kwa­drato­wych swoje sto­iska miało stu pięćdziesięciu Wy­daw­ców, a targi od­wie­dziło ponad pięćdziesiąt tysięcy osób. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, to nie tylko stoiska handlowe, to także bo­ga­ty pro­gram, w któ­rym szcze­gól­ne miej­sce zajmu­ją spo­tka­nia z au­to­rami. Naszymi gośćmi byli między innymi: Cze­sła­w Miłosz, Ry­szar­d Ka­pu­ściń­ski, Ta­de­usz Ró­że­wi­cz, Jan No­wa­k-Je­zio­rań­ski, Adam Zagajewski, ks. Jan Twar­dow­ski, Ja­nusz Gło­wac­ki, Swie­tła­na Alek­si­jewicz, Krystyna Sie­sic­ka, prof. Jan Miod­ek, Le­ch Ja­ner­ka, prof. Je­rzy Bral­czy­k, Nor­ma­n Davis, Woj­ciech Ja­giel­ski, Ur­szu­la Ko­zioł, Krzysz­to­f Za­nus­si, Krzysz­to­f Mroziewicz. W spotkaniach brali rów­nież udział: Hanna Krall, Mar­tin Pol­lack, Chris Nie­den­thal, Bro­ni­sław Wild­ste­in, Roma Li­goc­ka, Ja­nusz Ma­jew­ski, Do­rota Ma­słow­ska, Olga To­kar­czuk, Pau­li­na Wilk, Marek Kra­jew­ski, Mał­go­rzata Musiero­wicz, Jacek Ża­kow­ski, Wie­sław My­śliw­ski, a w o­stat­nich la­tach także: An­drzej Sta­siuk, Filip Sprin­ger, Mag­dale­na Grze­bał­kow­ska, Marek Nie­dź­wiec­ki, Jerzy So­snow­ski, Woj­ciech Mann, Zie­mo­wit Sz­cze­rek, Elż­bie­ta Ba­nie­wicz, Mag­dale­na Za­wadz­ka, Kry­styna Sien­kiewicz i Adam Waj­rak.

Wrocławskie Targi Dobrych Książek zajmują ważne miejsce na kulturalnej mapie Wrocławia. Ambicją Domu Literatury jest, aby stały się początkiem wielkiego festiwalu literatury.

Pióro Fredry

.Od pierwszej edycji, sta­łym i bardzo waż­nym e­lemen­tem pro­gramu Tar­gów jest przy­zna­nie pre­sti­żo­wej Na­gro­dy „Pióro Fre­dry” za naj­lep­szą książ­kę roku. Celem tego je­dy­nego w kraju kon­kur­su e­dy­tor­skiego dla Wy­daw­ców jest wy­łonie­nie i wy­róż­nie­nie naj­lep­szych ksią­żek, które zo­sta­ły wy­da­ne w Pol­sce w mi­ja­ją­cym roku. Jury o­ce­nia war­to­ści me­ry­to­rycz­ne, li­te­rac­kie, e­du­ka­cyj­no-po­znaw­cze oraz po­ziom e­dy­tor­ski i ty­po­gra­ficz­no-ar­ty­stycz­ny. Konkurs na Najlepszą Książkę Roku „Pióro Fredry” stał się prestiżowym wyróżnieniem i wpisał się na stałe w kalendarz nagród przyznawanych w całej Polsce.

Dobre Strony

.To Targi Książek Dla Dzieci i Młodzieży. Odbywają się co roku od siedmiu lat, na przełomie maja i czerwca, łącząc się z obchodami Dnia Dziecka. Jest to jedyna w Polsce impreza wymyślona i dedykowana młodym czytelnikom. Od kilku lat współpracujemy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, który jest inicjatorem Akcji „Cały Wrocław Czyta”, wychodząc z założenia, że czym skorupka za młodu… DOBRE STRONY to również nagroda Prezydenta Wrocławia dla najlepszej książki, wydanej po raz pierwszy w języku polskim, dla dzieci i młodzieży do lat szesnastu. Nagroda to trzydzieści tysięcy złotych, które zwycięskie wydawnictwo jest zobligowane przeznaczyć na wydanie następnej pozycji dla młodych czytelników.

Warstwy

.Ważna część Wrocławskiego Domu Literatury. Wydawnictwo o ogólnopolskim zasięgu, dla którego szczególnie istotna jest promocja wrocławskiej literatury i sztuki, ochrona spuścizny artystów związanych z miastem, współpraca z instytucjami kultury. Redaktor naczelny Warstw, Jarosław Borowiec mówi, że w swojej działalności edytorskiej wydawnictwo zwraca szczególną uwagę na rzeczy niszowe, archiwa zapomnianych twórców, przekłady i wznowienia. Istotną jest zarówno wartość merytoryczna publikacji, jak i ich wyjątkowa szata graficzna, a książka nie jest produktem finalnym, ale punktem wyjścia do realizacji kolejnych projektów z zakresu upowszechniania kultury – organizacji wystaw, spotkań autorskich oraz innych wydarzeń i działań lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Dotychczasowa działalność wydawnictwa została doceniona nagrodami i wyróżnieniami:
Oczy Iwony Chmielewskiej – wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku 2014” w kategorii „Książka dla dzieci i młodzieży”, wpis na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej 2014;
Wiersze przeczytane Tadeusza Różewicza – nagroda główna w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku 2014” w kategorii „Literatura piękna”;
Fruwajka Piotra Sommera – wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku 2014”, w kategorii „Książka dla dzieci i młodzieży”;
– Karol Banach, autor ilustracji do Bajek Erny Rosenstein – złoty medal na 3×3 International Illustration Show No.12 oraz wyróżnienie graficzne w prestiżowym konkursie Polskiej Sekcji IBBY – „Książka Roku 2015”;

Dom Tłumaczy

.Tym w przyszłości ma stać się piękna willa na Krzykach, w której mieszkał i tworzył Tymoteusz Karpowicz. Należąca do miasta spółka Wrocławskie Rewitalizacje opracowała projekt adaptacji tego miejsca, a my staramy się zdobyć fundusze na jego realizację. Po remoncie powstanie tam ośrodek pracy twórczej, który stanie się miejscem dłuższych pobytów stypendialnych dla tłumaczy polskiej literatury na inne języki. We Wrocławiu będą mieszkać i pracować nad przekładami, mając do dyspozycji nie tylko żywioł języka polskiego, ale również odpowiednio wyposażone biblioteki, a także kontakty ze środowiskiem literackim i, przede wszystkim, z wrocławianami – mówi profesor Andrzej Zawada.

Edukacja, Integracja, Inspiracja

.To główne filary Wrocławskiego Domu Literatury uważa jego dyrektor. Są to też główne zadania tej instytucji. Aby je realizować wykorzystujemy przede wszystkim przestrzeń, którą mamy do dyspozycji. Już w tej chwili w Przejściu Garncarskim 2 działa klub Wrocławskiego Domu Literatury „Proza”, gdzie planujemy organizować różnorakie działania edukacyjne, spotkania autorskie, dyskusje literackie, warsztaty dla dzieci i nie tylko. Wychodzimy z założenia, że dobra książka jest najlepszym narzędziem edukacyjnym. Będziemy go używać zachęcając do czytania. Wrocław ma bogatą i inspirującą tradycję literacką i Dom Literatury będzie ją kontynuować i popularyzować mówi profesor Zawada. Stopniowo opracowywane będą i udostępniane bogate archiwa literackie znajdujące się we Wrocławiu, wśród nich zbiory archiwalne Tymoteusza Karpowicza i Tadeusza Różewicza. Wrocławski Dom Literatury będzie zatem ściśle współpracować zarówno z bibliotekami, jak z literaturoznawczym i humanistycznym środowiskiem akademickim. Europejska Stolica Kultury i Światowa Stolica Książki UNESCO to tytuły dla Wrocławia, które zobowiązują. Mamy nadzieję, że Dom Literatury pozostanie trwałym efektem tych projektów.

Anna Morawiecka

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 22 kwietnia 2016