Marcin OCIEPA: Konstytucja Biznesu i 100 zmian dla firm

Konstytucja Biznesu i 100 zmian dla firm

Photo of Marcin OCIEPA

Marcin OCIEPA

Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii. Przewodniczący Rady Miasta Opola. Prezes Collegium Nobilium Opoliense. Wykładowca Uniwersytetu Opolskiego.

zobacz inne teksty Autora

Ostatnie dwa lata to czas istotnych zmian w polskiej gospodarce. Po ponad 25 latach od stworzenia wolnego rynku wiemy już, jakie korzyści on przyniósł, ale i jakie błędy zostały popełnione – pisze Marcin OCIEPA

Zmieniliśmy priorytety polskiej polityki gospodarczej, realizujemy wskazane w Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju rozwiązania, dzięki którym Polska wyjdzie z pięciu pułapek rozwojowych. To m.in. pułapka przeciętnego produktu (związana z niską innowacyjnością) oraz pułapka braku równowagi (dotychczasowy model rozwoju w dużej części bazował na kapitale zagranicznym). Strategia zakłada rozwinięcie własnego potencjału krajowego jako źródła wyższej jakości życia mieszkańców. Tym samym wkroczyliśmy w nowy etap rozwoju kraju i polskiej gospodarki, który niesie ze sobą nowe wyzwania, ale przede wszystkim nowe możliwości.

Szczególnie istotny jest rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorczości.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania ze strony Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są mikro-, małe i średnie firmy. Oczywiście chcemy też przyciągać zagranicznych inwestorów, jednak priorytetem jest tworzenie dogodnych warunków do rozwoju polskiej przedsiębiorczości – stymulujemy małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania (szczególnie w miejscach dotychczas pomijanych), dążymy do poprawy ich konkurencyjności, a przede wszystkim staramy się tworzyć i wspierać inicjatywy sieciowe.

Przez wiele lat polscy przedsiębiorcy zmagali się z niezrozumiałymi przepisami, uciążliwymi kontrolami i niekorzystnymi regulacjami podatkowymi. Od początku maja 2018 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z nowego prawa – Konstytucji Biznesu. To fundamentalna zmiana w polskim prawie gospodarczym, przynosząca realny efekt dla przedsiębiorców. Blisko dwieście aktów zostało zamienionych na pięć kompleksowych ustaw, które nie tylko porządkują stan prawny, ale przede wszystkim wprowadzają nowe, czytelne rozwiązania wspierające rozwój przedsiębiorczości. W końcu przecinamy węzeł gordyjski wielu lat nieustannych nowelizacji i nowych aktów wykonawczych. Skutecznie wyhamowaliśmy inflację prawa, a projektując nowe rozwiązania, koncentrowaliśmy się na sprawach najważniejszych dla poprawy środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy, wierząc, że mniej znaczy lepiej.

W wymiarze praktycznym Konstytucja Biznesu niesie rozwiązania, o których mówiło się od lat, jednak nikt nie podjął się żmudnego zadania ich implementacji. Wprowadziliśmy szereg narzędzi, jak pakiet startowy dla młodych firm. Teraz młode firmy dostają półroczną ulgę na start. Co to oznacza? Zwolnienie początkujących przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy działalności gospodarczej. Po tym okresie, tak jak dotąd, będzie przysługiwał dwuletni okres obniżonych składek (tzw. mały ZUS). To da czas potrzebny początkującym przedsiębiorcom na rozwinięcie skrzydeł. Z kolei działalność nierejestrowa to rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, których miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia. Teraz mogą już prowadzić swoją działalność w sposób wolny – bez konieczności wpisu w CEIDG i wiążących się z tym konsekwencji, także finansowych. Dzięki temu osoba, która chce postawić pierwsze kroki w biznesie, będzie mogła zająć się rozwijaniem swojego pomysłu i poszukiwaniem klientów, zamiast skupiać się na formalnościach związanych z założeniem firmy.

W wymiarze instytucjonalnym powołaliśmy Rzecznika Małych i Średnich Firm, który stoi na straży praw i interesów przedsiębiorców, w szczególności tych z sektora MŚP. Jego działalność przyczyni się nie tylko do poprawy środowiska prawnego, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, ale także do zapewnienia bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. Przedsiębiorcy będą mogli odwołać się za jego pośrednictwem od niesprawiedliwych w ich opinii decyzji – będzie on ich patronem i ambasadorem w relacjach z innymi instytucjami państwowymi.

W październiku 2018 r. zacznie obowiązywać kolejna ważna ustawa – regulująca kwestie sukcesji firm rodzinnych prowadzonych na podstawie wpisu do CEIDG. Dzięki tym zmianom firmy będą mogły korzystać z budowanej latami renomy i zaufania konsumentów nawet po śmierci właściciela. Przygotowana przez rząd ustawa kompleksowo rozwiązuje ten problem. Wprowadza możliwość, która obecnie niemal nie istnieje w prawie.

Dotrzymaliśmy też słowa w kwestii „ małego ZUS-u”, o którego realizację polscy przedsiębiorcy zwracali się do rządzących od lat. To realna pomoc przede wszystkim dla najmniejszych przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą już działalność gospodarczą, jak i tych, którzy na razie działają w szarej strefie. Dzięki naszym zmianom przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którego przychody w 2018 roku nie przekroczyły średniomiesięcznie 5250 zł, już od 1 stycznia 2019 r. będzie mógł skorzystać z „ małego ZUS-u”, czyli zapłacić niższą i proporcjonalną do przychodu składkę na ubezpieczenie społeczne.

To są przykłady konkretnych, już wdrożonych rozwiązań i konkretne projekty dalszych zmian. Bo istotą nie jest poszukiwanie jak największej liczby pomysłów, ale realizowanie tych, które zmienią oblicze polskiej gospodarki. Dokonaliśmy także przełomu w relacjach państwo – przedsiębiorca. Od wielu lat relacje te opierały się na braku wzajemnego zaufania, a państwo miało przede wszystkim zadania kontrolne. Wielokrotnie powtarzane słowa o tym, że przedsiębiorca jest partnerem, któremu państwo i administracja powinny służyć, nie znajdowały potwierdzenia w praktyce. Stawiamy przedsiębiorców w centrum uwagi polityki gospodarczej i rządu.

Konstytucja Biznesu to istotna zmiana jakościowa, nowy rozdział, w którym polski przedsiębiorca jest rzeczywistym partnerem dla instytucji publicznych.

Świadczą o tym przyjęte rozwiązania, wskazane powyżej, ale przede wszystkim sam proces ich przyjmowania – wielowymiarowe konsultacje, w których aktywnie uczestniczyli przedstawicieli biznesu, czy uwzględnienie licznych uwag i opinii, tak aby gotowe rozwiązania spełniały oczekiwania zarówno nasze (inicjatorów działania), jak i przede wszystkim polskich przedsiębiorców (jako głównych odbiorców nowego prawa). Ta zasada dotyczy to też innych naszych proprzedsiębiorczych projektów. Najlepszym dowodem na zmianę w relacjach na linii państwo – przedsiębiorca jest realizacja w praktyce zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, w ramach której to na kontrolującym spoczywa obowiązek wykazania jednoznacznych dowodów wystąpienia nieprawidłowości. Jeśli pojawi się jakakolwiek wątpliwość, to jest ona rozstrzygana na korzyść przedsiębiorcy. To przełożenie korzystnych dla obywatela zasad, obecnych od lat w polskim prawie, na grunt prawa gospodarczego.

Mali i średni przedsiębiorcy to ludzie, których cele i wartości nie mogą być obliczane na podstawie rachunku zysków i strat, dlatego ich rozwój i warunki ich działania nie powinny być rozpatrywane wyłącznie w kategoriach rynkowych. Sektor MŚP to także misja społeczna i fundamentalne znaczenie dla lokalnych wspólnot. Właśnie mali i średni przedsiębiorcy są tkanką polskiej gospodarki. To codzienne decyzje każdego z dwóch milionów małych przedsiębiorców działających w Polsce napędzają polską gospodarkę.

.Rząd szuka obszarów, w których rozsądne działania podatkowe i zmiany prawne będą miały największy wpływ na gospodarkę. Konstytucja Biznesu razem z pakietem „100 zmian dla firm” oraz rozwiązaniami rozszerzającymi zachęty inwestycyjne na terenie całej Polski tworzą spójny system wspierania każdego rodzaju przedsiębiorczości w Polsce – mikroprzedsiębiorstw, MŚP, w tym także firm rodzinnych.

Marcin Ociepa

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 4 sierpnia 2018