Wspólna deklaracja prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy

Wspólna deklaracja prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy

Prezydenci Polski, Ukrainy i Litwy spotkali się 11 stycznia we Lwowie na II Szczycie Trójkąta Lubelskiego. Efektem spotkania jest podpisana przez nich wspólna deklaracja prezydentów, w której potwierdzili niezbywalne prawo Ukrainy do obrony swojej suwerenności i integralności terytorialnej i wolę współpracy w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu konfliktu. 

.Wspólna deklaracja prezydentów przypomina, że Ukrainę, Polskę i Litwę łączy wspólne dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które stanowi “szaniec przeciw tyranii ze Wschodu“. Prezydenci odnieśli się również do zbliżającej się 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Poniżej publikujemy pełny tekst podpisanej we Lwowie deklaracji.

WSPÓLNA DEKLARACJA
Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy

przyjęta podczas II Szczytu Trójkąta Lubelskiego


Prezydenci Ukrainy, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej spotkali się 11 stycznia 2023 roku we Lwowie na II Szczycie Trójkąta Lubelskiego w przededniu 160. rocznicy wybuchu wspólnego Powstania Styczniowego (1863–1864), skierowanego przeciw tyranii, opresji, i wydali następującą deklarację.

Potępiając w najostrzejszych słowach inwazję wojskową Rosji na Ukrainę, która podważa podstawy międzynarodowego porządku opartego na międzynarodowych zasadach,

Dostrzegając bezprecedensową rolę i skalę pomocy świadczonej przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Litewską od samego początku agresji rosyjskiej, w tym pomocy humanitarnej i wojskowej oraz natychmiastowego wsparcia energetycznego,

W pełni popierając przyrodzone prawo Ukrainy do samoobrony i wyboru własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa,

Odnosząc się do niezachwianego poparcia Unii Europejskiej i NATO dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową w 1991 r.,

Odnotowując znaczący wkład Ukrainy w bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego I poza nim, w szczególności poprzez odstraszanie militarnego zagrożenia ze strony Rosji,

Zdecydowanie wspierając wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia natychmiastowej stabilności finansowej Ukrainy oraz jej odnowy i odbudowy w kierunku zrównoważonej, dostatniej i demokratycznej przyszłości jako pełnoprawnego członka UE,

Oczekując kontynuacji procesu modernizacji ukraińskiej gospodarki i innych reform, gdy tylko pozwolą na to warunki,

Stanowczo wspierając wszelkie międzynarodowe wysiłki na rzecz systemowego wsparcia finansowego Ukraińców przebywających za granicą oraz państw zapewniających najbardziej potrzebną pomoc humanitarną, w tym Polski i Litwy,

Biorąc pod uwagę Konstytucję Ukrainy, która określa uzyskanie pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako strategiczny kurs państwa,

Odnotowując poparcie przytłaczającej większości mieszkańców Ukrainy dla integracji Ukrainy z UE i NATO,

Potwierdzając zobowiązanie do wzmocnienia wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia dalszych postępów we wdrażaniu standardów oraz zasad UE i NATO oraz integracji Ukrainy z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim,

Przyjmując z zadowoleniem wspólne oświadczenie prezydentów dziewięciu państw członkowskich NATO z Europy Środkowej i Wschodniej z dnia 2 października 2022 r., w którym podkreślono poparcie dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu i zachęcono członków Sojuszu do znacznego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy,

Przyjmując z zadowoleniem wspólne oświadczenie prezydentów Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie bezpieczeństwa regionalnego i integracji europejskiej, w którym podkreślono dalsze wsparcie dla ścieżki integracji Ukrainy z UE i NATO,

Przywódcy Trójkąta Lubelskiego:

 • potwierdzają wielowiekowe strategiczne więzi między Litwą, Polską i Ukrainą, które w przeszłości tworzyły jedno państwo, szaniec przeciw tyranii ze Wschodu;
 • potwierdzają gotowość do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy. Litwa i Polska będą wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne, w tym poprzez kontynuowanie silnego wsparcia wojskowego, obronnego, politycznego, dyplomatycznego, gospodarczego, logistycznego i humanitarnego;
 • wyrażają zgodę na promowanie zdecydowanego politycznego, praktycznego i materialnego wsparcia NATO i UE dla Ukrainy, mającego na celu zapewnienie zdolności Ukrainy do skutecznej obrony jej terytoriów na lądzie, morzu i w powietrzu;
 • potwierdzają konieczność przejrzystego procesu odnowy i odbudowy Ukrainy po wojnie. Ukraina i Litwa uznają kluczową rolę Polski jako centrum dla wysyłania niezbędnej międzynarodowej pomocy dla odbudowy Ukrainy;
 • potwierdzają wolę współpracy na forach trójstronnych, europejskich i międzynarodowych w zakresie deokupacji terytoriów Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję, w szczególności z wykorzystaniem Międzynarodowej Platformy Krymskiej;
 • podkreślając suwerenną decyzję Ukrainy w sprawie procesu pokojowego, wyrażają poparcie dla zwołania szczytu Global Peace Formula Summit, zainicjowanego przez Ukrainę w celu skonsolidowania międzynarodowego wsparcia przedstawionego przez prezydenta Zełenskiego na szczycie przywódców G20 na Bali 15 listopada 2022 r.;
 • podkreślają swoje poparcie dla powołania – zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego – międzynarodowego trybunału ad hoc ws. zbrodni agresji popełnionej przez Federację Rosyjską na Ukrainie w celu postawienia przed sądem osób z nie odpowiedzialnych;
 • wyrażają gotowość do przeprowadzenia trójstronnych konsultacji w sprawie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy przed uzyskaniem członkostwa w NATO, w tym na podstawie propozycji zainicjowanych przez Ukrainę w ramach Kijowskiego Paktu Bezpieczeństwa (Kyiv Security Compact) z 13 września 2022 r.;
 • z zadowoleniem przyjmują znaczące postępy Ukrainy na ścieżce integracji euroatlantyckiej, w szczególności w zakresie osiągnięcia interoperacyjności ze standardami NATO, czego dowodem są działania Sił Zbrojnych Ukrainy na polu bitwy;
 • zgadzają się na dalszy rozwój LITPOLUKRBRIG jako platformy operacyjnej dla trójstronnej współpracy wojskowej oraz jako ważnego formatu wzmacniania współpracy wojskowej i inicjatyw rozwijania zdolności między Ukrainą a NATO;
 • odnotowują, że członkowie NATO – Litwa i Polska – wspierają Ukrainę w przystąpieniu do Sojuszu, gdy tylko pozwolą na to warunki, podejmując wysiłki na rzecz budowania sojuszniczego konsensusu;
 • podkreślają znaczenie historycznej decyzji Rady Europejskiej z 23 czerwca 2022 r. o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE i przyjmują z zadowoleniem znaczne postępy osiągnięte przez Ukrainę we wdrażaniu zaleceń Komisji Europejskiej. Litwa i Polska potwierdzają swoje pełne zaangażowanie we wspieranie Ukrainy w rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych, gdy tylko pozwolą na to warunki, w celu uzyskania pełnoprawnego członkostwa w UE. Ukraina uznaje pionierską rolę Polski i Litwy, których Prezydenci byli jednymi z pierwszych, którzy wystąpili z wnioskiem o przyznanie statusu kandydata dla Ukrainy;
 • podkreślają znaczenie rozszerzenia Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego na inne porty morskie Ukrainy i wyrażają uznanie dla wkładu Ukrainy w zwiększanie światowego bezpieczeństwa żywnościowego, w szczególności poprzez udaną realizację inicjatywy humanitarnej Ziarno z Ukrainy;
 • podkreślają konieczność wspierania przez Ukrainę współpracy, wspierania i tworzenia równych warunków dla polskich, litewskich oraz innych inwestycji zagranicznych i działalności gospodarczej w związku z procesem odbudowy Ukrainy;
 • podkreślają wagę wielopłaszczyznowego zaangażowania Ukrainy jako Partnera uczestniczącego Inicjatywy Trójmorza (3SI). Litwa i Polska, jako pełnoprawni członkowie Inicjatywy Trójmorza, będą promować udział Ukrainy w różnych projektach mających na celu ułatwienie powojennej odbudowy, zwłaszcza w obszarach infrastruktury energetycznej, transportu i cyfryzacji;
 • wyrażają zgodę na zorganizowanie kolejnego Szczytu Trójkąta Lubelskiego w dniu ________ w ________.

W imieniu Ukrainy
Prezydent
Wołodymyr Zełenski

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydent
Andrzej Duda

W imieniu Republiki Litewskiej
Prezydent
Gitanas Nausėda

Kosztów odbudowy Ukraina sama nie dźwignie

.Zdaniem prof. Aleksandra Surdeja kosztów przyszłej odbudowy Ukraina sama nie udźwignie, powinna zapłacić je Rosja. – Źródłem reparacji powinny stać się zamrożone aktywa Federacji Rosyjskiej oraz „opłata reparacyjna” nałożona na dochody z eksportu ropy i gazu – pisał na łamach “Wszystko co Najważniejsze” prof. SURDEJ. [LINK]

prezydent.pl/WszystkoCoNajważniejsze/ad

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 11 stycznia 2023