Zarobki nauczycieli w 2023 r. wzrosną o 7,8 proc.

Zarobki nauczycieli w 2023 r. wzrosną o 7,8 proc.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7,8 proc. – wskazała rzecznik prasowa MEiN Adrianna Całus-Polak wskazując na ustawę budżetową. Dodała, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia zostaną również zwiększone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

.W czwartek na konferencji prasowej prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że po podniesieniu od 1 stycznia 2023 r. wysokości płacy minimalnej do 3490 zł, są nauczyciele, którzy zarabiają mniej niż wynosi obecnie płaca minimalna i w związku z tym muszą otrzymywać dodatek uzupełniający. Wyjaśnił, że chodzi o nauczycieli początkujących i o część nauczycieli mianowanych (nauczycieli mianowanych bez uprawnień pedagogicznych). Zarobki nauczycieli stały się tematem dyskusji, po raz kolejny.

Rzecznik prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak poproszona o komentarz do tej wypowiedzi wskazała na uchwaloną przez Sejm w grudniu ub.r. ustawę budżetową na 2023 r., która oczekuje na rozpatrzenie przez Senat. Przypomniała, że ustawa budżetowa przewiduje zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. “W związku ze zmianą kwoty bazowej średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7,8 proc. w porównaniu do wynagrodzeń obowiązujących od 1 września 2022 r.” – poinformowała.

Subwencja oświatowa w 2023 r. i zarobki nauczycieli

.”Szacowana subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie ok. 64,4 mld zł (z uwzględnieniem m.in. środków w zakresie planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2023 r. o 7,8 proc.) i będzie wyższa od wykonania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o 8,5 mld zł, tj. o 15,2 proc. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022, czyli wzrost o 20,8 proc.” – dodała rzecznik.

Podkreśliła, że wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli zostaną również zwiększone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatki zależne od wynagrodzenia zasadniczego. “Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, zostanie niebawem skierowany do opiniowania i uzgodnień. Zgodnie z art. 30 ust. 11 ustawy – Karta Nauczyciela podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku” – poinformowała.

“Tak więc minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące w 2023 r. nie będą niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę” – wskazała Całus-Polak.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

.”Do czasu określenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujących w 2023 r., w sytuacji, gdy suma składników wynagrodzenia nauczyciela obliczonych zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jest niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania” – wyjaśniła.

“Jednocześnie należy zauważyć, że wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela, m.in. poprzez zagwarantowanie płac odpowiadających szczególnej roli społecznej tego zawodu, jest jednym z priorytetów działań, które są podejmowane przez rząd w zakresie polityki oświatowej. Obecne rozwiązania w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli nadal nie są wystarczająco satysfakcjonujące” – zaznaczyła rzecznik MEiN.

Zarobki nauczycieli i prestiż zawodu

.”W celu zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela niezbędne jest w szczególności dokonanie kompleksowych zmian w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z szerszymi zmianami w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dlatego też kontynuowany jest dialog z partnerami społecznymi” – dodała.

Wskazała, że wobec postulatów strony społecznej o wznowienie rozmów na temat aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły, minister edukacji i nauki podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w ramach Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Przypomniała, że do prac w tym gremium zaproszone zostały reprezentatywne związki zawodowe zrzeszające nauczycieli: Forum Związków Zawodowych, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Pierwsze spotkanie odbyło się 30 listopada 2022 r. Tematem rozmów były kwestie związane z nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi oraz odbiurokratyzowaniem pracy nauczycieli. “Jednym z tematów dalszych rozmów będzie system wynagradzania nauczycieli. Przygotowanie projektu odpowiednich zmian legislacyjnych będzie możliwe po zakończeniu prac tej grupy” – zaznaczyła rzecznik.

Szkoły muszą kształcić najwyższej jakości ludzi, a nie drugiej jakości roboty

.”Nasze obecne szkoły powstały w erze przemysłowej, gdy najważniejszymi normami były standaryzacja i zgodność z przepisami. Ta odziedziczona po industrialnym modelu pracy struktura nie nadąża za dynamiką nowoczesnego świata” – pisze prof. Andreas Schleicher, dyrektor ds. Edukacji i Umiejętności w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu [LINK].

“Transformacja systemu szkolnego na wielką skalę wymaga nie tylko radykalnej i alternatywnej wizji tego, czego powinno się uczyć, ale także efektywnego środowiska edukacyjnego, w którym tworzy się wspomniane wyżej umiejętności, postawy, wartości i wiedzę. Nasze obecne szkoły powstały w erze przemysłowej, gdy najważniejszymi normami były standaryzacja i zgodność z przepisami, gdy nauczanie w większych grupach było zarówno skuteczne, jak i efektywne, a nauczycieli kształciło się raz na całe ich zawodowe życie. Programy nauczania tworzono na samym czubku piramidy, a następnie przekładano je na materiały dydaktyczne, programy kształcenia nauczycieli i organizację placówek dydaktycznych. Proces ten musiał często przejść przez szereg warstw administracyjnych, zanim dotarł do poszczególnych nauczycieli realizujących programy nauczania w klasach.

Ta odziedziczona po industrialnym modelu pracy struktura nie nadąża za dynamiką nowoczesnego świata. Współczesny model kształcenia nie jest w stanie reagować wystarczająco szybko na postępujące zmiany społeczne. Nie wystarczy już czekać, aż rozkwitnie tysiąc kwiatów. Musimy stworzyć odpowiednie i przyjazne środowisko, które uwolni pomysłowość nauczycieli i szkół i stworzy podwaliny zmian. Do tego trzeba przywódców umiejących poradzić sobie z systemem instytucjonalnym, który często koncentruje się na interesach i przyzwyczajeniach edukatorów i administratorów, a nie uczniów. Trzeba przywódców, którym naprawdę zależy na zmianach społecznych, kreatywnych w budowaniu programów kształcenia i umiejących przekuć zdobyte przez siebie zaufanie w skuteczne wprowadzanie reform” – pisze prof. Schleicher.

Ile zarabia nauczyciel w Polsce?

.Zarobki nauczycieli uzależnione są od wysokości określanej co roku w ustawie budżetowej, kwoty bazowej. Kwota bazowa służy do obliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Na średnie wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze, którego minimalną wysokość określa minister edukacji i nauki w rozporządzeniu, oraz kilkanaście dodatków do niego.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem od 1 września 2022 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z tytułem zawodowym magistra i przygotowanie pedagogicznym wynosi 3424 zł.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z zawodowym tytułem magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego albo z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym wynosi 3329 zł brutto. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych z takim poziomem kwalifikacji wynosi 3425 zł brutto.

PAP/Danuta Starzyńska-Rosiecka/AJ

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 stycznia 2023