Krzysztof SZUBERT: Europejska strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego

Europejska strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego

Photo of Krzysztof SZUBERT

Krzysztof SZUBERT

Pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021. Wiceprzewodniczący Grupy MAG ONZ. Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

zobacz inne teksty Autora

Jesteśmy w kluczowym momencie budowania gospodarki cyfrowej. Zniesienie barier cyfrowego rozwoju UE pozwoli firmom europejskim na czerpanie korzyści płynących z istnienia dużego europejskiego rynku, umożliwiając podjęcie równej konkurencji z globalnymi liderami gospodarki cyfrowej. Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego to także szansa dla Polski  – pisze Krzysztof SZUBERT

.Od lat jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian technologicznych oraz ściśle powiązanej z nimi transformacji cyfrowej. Trudno dziś sobie wyobrazić świat bez smartfonów, komunikatorów, e-maili i internetu. Zaawansowane rozwiązania z zakresu automatyki, robotyki, chmur internetowych, e-zdrowia, łączności 5G, internetu rzeczy czy transportu autonomicznego stają się faktem. Relacje ludzi i przedsiębiorstw przeniosły się do świata wirtualnego. Jesteśmy świadkami transformacji gospodarek z modeli opartych na geopolityce i zasobach naturalnych do nowoczesnych modeli opartych w coraz większym stopniu na danych, tzw. data economy, gdzie dane stają się najważniejszym surowcem.

Przemiany gospodarcze oraz technologiczne ostatnich lat spowodowały, że szeroko rozumiane kwestie cyfrowe stały się strategicznym elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej m.in. w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market).

Przyjęta w 2015 r. strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego (JRC) to główny dokument Komisji Europejskiej, który prezentuje planowane prace Unii Europejskiej w obszarze cyfrowym. Celem strategii jest wyeliminowanie istniejących barier, które utrudniają rozwój cyfrowy Europy. Utworzenie tego rynku powinno pomóc europejskim przedsiębiorstwom w rozszerzaniu działalności na skalę światową, sprzyjać poprawie jakości produktów i usług, obniżeniu ich cen oraz zapewnić ich większy wybór konsumentom. JRC to rynek o dużym potencjale wzrostu gospodarczego oraz wyjątkowej wartości – obejmuje ponad 500 mln ludzi i według szacunków KE może przynieść korzyści wielkości ponad 415 mld euro rocznie.

Strategia zakłada realizację kilkunastu inicjatyw składających się na trzy filary JRC:

  • Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług w internecie w całej UE – zniesienie barier w działalności internetowej prowadzonej poza granicami kraju, a także sprzedaż i kupno produktów oraz usług na równych zasadach.
  • Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci i usług cyfrowych – zbudowanie ultraszybkiej, bezpiecznej i niezawodnej infrastruktury, a także opracowanie regulacji prawnych wspierających rozwój innowacji i inwestycji na zasadach uczciwej konkurencji.
  • Maksymalizacja wzrostu gospodarczego generowanego przez europejską gospodarkę cyfrową – chodzi o podejmowanie działań, które umożliwią gospodarce i społeczeństwom UE czerpanie korzyści z cyfryzacji.

W maju 2017 roku Komisja Europejska opublikowała tzw. śródokresowy przegląd strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Dokument ten stanowił po części podsumowanie dotychczasowych prac podjętych w ramach wydanej dwa lata temu strategii i zapowiedź kolejnych działań w sprawach dotyczących m.in. platform internetowych, gospodarki opartej na danych i cyberbezpieczeństwa.

Warto zauważyć, że szeroko rozumiana transformacja cyfrowa w kontekście europejskim staje się jednym z ważniejszych tematów poruszanych systematycznie na najwyższych szczeblach forów unijnych. Jako przykład można podać wspólną deklarację w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018 – 2019, podpisaną w Brukseli 14 grudnia 2017 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonia Tajaniego oraz przewodniczącego prezydencji w Radzie UE – wówczas premiera Estonii Jüriego Ratasa. We wspólnej deklaracji określono siedem obszarów priorytetowych, wśród których znalazło się zobowiązanie dotyczące implementacji w EU jednolitego rynku cyfrowego – jako elementu zapewniającego Europie większą cyfrową spójność oraz globalną konkurencyjność.

Podczas spotkania szefów rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 22 – 23 marca 2018 r. kwestie cyfrowe były ponownie mocno akcentowane. Dyskutowano o ochronie danych osobowych i prywatności, opodatkowaniu gospodarki cyfrowej oraz o przyśpieszeniu budowy wspólnego rynku cyfrowego. Gorącymi tematami debat europejskich są dzisiaj: sztuczna inteligencja, wykorzystanie technologii typu blockchain, e-zdrowie, swobodny przepływ danych oraz transport autonomiczny. Coraz częściej w kontekście tych zagadnień poruszane są problemy etyczne.

Warto przypomnieć, że Polska była inicjatorem pierwszego w historii Unii szczytu Rady Europejskiej poświęconego wyłącznie sprawom cyfrowym. Celem spotkania były dyskusje szefów rządów służące zbliżeniu stanowisk państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska propozycja zorganizowania takiego szczytu zebrała początkowo poparcie 17 rządów. W późniejszym okresie do grupy tej dołączyła Bułgaria, która 1 stycznia 2018 r. przejęła prezydencję w Radzie UE. W spotkaniu, które odbyło się 29 września 2017 r. w Tallinnie, wzięło udział 28 szefów rządów. Był to ważny element budowania pozytywnej agendy cyfrowej Polski dla Unii Europejskiej.

Inicjatywy służące rozwojowi i budowie zaufania do gospodarki cyfrowej podejmowane są coraz aktywniej na wielu polach i przez wiele podmiotów. Pamiętajmy, że sukces całości oraz poszczególnych inicjatyw zależy od umiejętnego zaangażowania wszystkich uczestników rynku, czyli wypracowania odpowiedniego modelu współpracy administracji, biznesu, świata nauki, organizacji pozarządowych i technicznych.

.Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego to największa strategia Komisji Europejskiej w obszarze cyfrowym, której realizacja ma przyczynić się do uczynienia z Unii Europejskiej spójnego, zintegrowanego cyfrowo organizmu gospodarczego, stworzonego na bazie 28 (27+1) rynków państw członkowskich. Jesteśmy w kluczowym momencie budowania gospodarki cyfrowej. Zniesienie barier cyfrowego rozwoju UE pozwoli firmom europejskim na czerpanie korzyści płynących z istnienia dużego europejskiego rynku, umożliwiając podjęcie równej konkurencji z globalnymi liderami gospodarki cyfrowej. Wspólny rynek ponad 500 mln Europejczyków (około 315 milionów korzysta z internetu każdego dnia) to ogromny potencjał, którego podstawą jest bliska współpraca państw członkowskich. Strategia JRC to strategia rozwoju nowoczesnej gospodarki i duża szansa dla Polski.

Krzysztof Szubert

Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą wydawcy. 5 kwietnia 2018
Fot. Shuttestock