Prof. Arkady RZEGOCKI

Ambasador RP w Irlandii, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ryc.Fabien Clairefond

Prof. Arkady RZEGOCKI: What is Poland?  A country of freedom and solidarity
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

What is Poland?
A country of freedom and solidarity

According to Gilbert Chesterton, the enemies of Poland almost always turn out to be also the enemies of magnanimity, valour and freedom. Paraphrasing this thought, we can say that the friends of Poland are almost always the enemies of tyranny, and the friends of freedom and solidarity.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Czym jest Polska? Kraj wolności i solidarności
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Czym jest Polska?
Kraj wolności i solidarności

Mam przekonanie i nadzieję, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej coraz wyraźniej widzą, że Polska wyrasta na partnera, na którego można liczyć w najtrudniejszych sytuacjach, i że Polacy mają rację, wskazując na łączące państwa Europy Środkowej i Wschodniej wspólne interesy polityczne, ekonomiczne i w dziedzinie bezpieczeństwa. Bliższa współpraca może tylko zwiększać rolę naszego regionu i przyczyniać się do budowy większego dobrobytu i bezpieczeństwa.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Liberté et solidarité dans l'ADN Polonais
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Liberté et solidarité dans l'ADN Polonais

En mai, comme à aucun autre mois de l’année, coïncident des dates importantes pour notre passé et notre présent. Le 3 mai, il y a 232 ans, la Diète adopta la première Constitution du continent européen.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Libertà e solidarietà nel DNA polacco
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Libertà e solidarietà nel DNA polacco

A maggio, come in nessun altro mese dell’anno, convergono date importanti per la nostra storia e il nostro presente. Il 3 maggio di 232 anni fa, il Sejm polacco adottò la prima Costituzione del continente europeo.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Libertad y solidaridad en el ADN polaco
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Libertad y solidaridad en el ADN polaco

En mayo, como en ningún otro mes del año, convergen fechas importantes para nuestra historia y nuestro presente. El 3 de mayo de hace 232 años, el Sejm polaco aprobó la primera Constitución del continente europeo.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Свобода і солідарність у ДНК Польщі
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Свобода і солідарність у ДНК Польщі

У травні, як в жодному іншому місяці року, збігаються важливі дати нашої історії та сьогодення. 3 травня 232 роки тому польський Сейм прийняв першу на європейському континенті Конституцію.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Свобода и солидарность в ДНК Польши
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Свобода и солидарность в ДНК Польши

В мае, как ни в одном другом месяце года, совпадают важные даты нашей истории и настоящего. 3 мая 232 года назад польский Сейм принял первую на европейском континенте Конституцию.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Freedom and solidarity in the Polish DNA
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Freedom and solidarity in the Polish DNA

In May, like no other month of the year, important dates for our history and present come together. On May 3, 232 years ago, the Polish Parliament passed the first Constitution on the European continent.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Wolność i solidarność w polskim DNA
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Wolność i solidarność w polskim DNA

Dni Dziedzictwa Polskiego to świętowanie przez cały maj. Świętowanie wielkich osiągnięć wolnościowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów, świętowanie odzyskania niepodległości, świętowanie upadku komunizmu, świętowanie polskiego skoku gospodarczego ostatnich 30 lat.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Polska. Solidarność dla wolności
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Polska. Solidarność dla wolności

W wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych zawarta jest wielka symbolika i stanowi ona kolejne potwierdzenie tego, że „punkt ciężkości Starego Kontynentu przesuwa się na wschód”.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Nieprzerwana ciągłość polskiej tradycji
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Nieprzerwana ciągłość polskiej tradycji

Sprowadzenie szczątków Prezydentów RP na uchodźstwie jest ostatecznym potwierdzeniem faktu, że III RP jest kontynuatorką wielkich polskich tradycji ustrojowo-prawnych, a także doktryny legalizmu, z takim trudem przechowywanej na emigracji.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Racja stanu a dobro państwa
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Racja stanu a dobro państwa

Za każdym razem, gdy używane jest pojęcie racji stanu – powinno być ono traktowane jako wezwanie do obywatelskiej troski o państwo, jego niepodległość oraz rozwój. W ujęciu republikańskim racja stanu stanowi immanentną cechę wspólnoty politycznej.

Prof. Arkady RZEGOCKI: 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej z brytyjskiej perspektywy
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

30-lecie Grupy Wyszehradzkiej z brytyjskiej perspektywy

Pomimo pandemii i opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej państwa Grupy Wyszehradzkiej dążą do dalszego zacieśniania współpracy ze swoim brytyjskim partnerem, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Arkady RZEGOCKI: 30th anniversary of the Visegrad Group from the British perspective
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

30th anniversary of the Visegrad Group from the British perspective

Despite the pandemic and the UK leaving the European Union, the Visegrad countries strive to further tighten cooperation with their British partner even more than ever before. Thanks to many converging political, economic and security interests, as well as increasing knowledge about Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, and more broadly the whole of Central Europe, one can count on maintaining close relations also in the future and a growing mutual inspiration.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Papież Solidarności
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Papież Solidarności

W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II Ambasador RP w Wielkiej Brytanii podczas pandemii koronawirusa na Wyspach z radością zauważa wzrost popularności jednej z przewodnich idei papieża Polaka.

Prof. Arkady RZEGOCKI: The Pope of Solidarity 
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

The Pope of Solidarity 

This legacy of St John Paul II resonates strongly as we navigate our way through the Covid-19 crisis.

Prof. Arkady RZEGOCKI: Maturing Polish-British relations
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

Maturing Polish-British relations

Political changes in Poland after 1989 gave the Polish-British relations new dynamics and enabled the return to close cooperation that united us during World War II.

Prof. Arkady RZEGOCKI: The First Democratic Constitution in Europe
Prof. Arkady RZEGOCKI

Prof. Arkady RZEGOCKI

The First Democratic Constitution in Europe

Rzeczpospolita, so pompously celebrating the centenary of its rebirth last year, has many reasons to be proud. One of them is the Constitution of 3rd May 1791, recognised worldwide as Europe’s first and world’s second democratic constitution. However, it was not a coincidence that the Constitution of 3rd May was the first such act in Europe and a phenomenon on a global scale. It resulted from the centuries-long tradition of Polish parliamentarism and constitutionalism, dating back to the 15th century.