Michał KŁOSOWSKI: Petits pays, grande liberté
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Petits pays, grande liberté

Les pays baltes se sont libérés des célébrations martyrologiques, emplies de pathos et de sentiment de danger, quoique le danger soit bel et bien réel.

Prof. Cyrille BRET: Inna Europa, moja Europa
Prof. Cyrille BRET

Prof. Cyrille BRET

Inna Europa, moja Europa

Gdy przemierzam Europę, od Salonik po Wilno, od Triestu po Warszawę, pogłębia się moje przywiązanie do naszego kontynentu i jego tożsamości. To, że każdy Europejczyk może się w nim rozpoznać, wynika właśnie z tego, że kontynent ten zawiera w sobie wiele tych „innych Europ”.

Cyrille BRET: L’autre Europe, mon Europe
Prof. Cyrille BRET

Prof. Cyrille BRET

L’autre Europe, mon Europe

A mesure que je parcours l’Europe, de Thessalonique à Vilnius ou de Trieste à Varsovie, mon attachement pour le continent et son identité s’approfondit. C’est que, je crois, tout Européen peut se reconnaître ici et là, dans les multiples « autres Europes » que contient notre continent.

Charles BEIGBEDER: Europa musi znów oddychać obydwoma płucami
Charles BEIGBEDER

Charles BEIGBEDER

Europa musi znów oddychać obydwoma płucami

Zamiast wyciągnąć rękę już w 1991 roku do państw z byłego bloku komunistycznego i zaproponować im, aby dołączyły do Europy opartej na fundamencie tożsamości kulturowej, czekaliśmy aż do roku 2004, aby zaproponować im dołączenie do Europy czysto ekonomicznej. Nie powiodło nam się zjednoczenie Europy i to wyjaśnia, dlaczego niektórym państwom, w tym Polsce, bliżej jest do Stanów Zjednoczonych niż do Europy.

Charles BEIGBEDER: Faisons respirer les deux poumons de l’Europe
Charles BEIGBEDER

Charles BEIGBEDER

Faisons respirer les deux poumons de l’Europe

Aujourd’hui, l’Europe est profondément divisée, d’abord parce que nous n’avons pas su accueillir les pays d’Europe de l’Est, au sortir de l’enfer soviétique. Au lieu de tendre la main dès 1991 aux pays de l’ex-bloc de l’Est et leur proposer d’intégrer une Europe fondée sur une identité de culture, nous avons attendu 2004 pour leur proposer de rallier une Europe purement économique fondée sur les critères de convergence de Maastricht. Nous avons raté la réunification de l’Europe et cela explique que certains pays comme la Pologne se sentent aujourd’hui plus proches des États-Unis que de l’Europe.

Jan ROKITA: La France, un souci et un chagrin
Jan ROKITA

Jan ROKITA

La France, un souci et un chagrin

François Hollande a été le premier chef d’État français à avoir abandonné la vieille tradition de la politique égoïste de Paris envers Moscou, en devenant le porte-parole de l’action commune à l’Est. Qu’Hollande ait décidé de soumettre la candidature d’un Polonais, Donald Tusk, à un poste clé dans l’Union reste, et restera sans doute pour de longues années, un événement unique dans la politique française.

Jan ROKITA: Francja – czyli kłopot i zmartwienie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Francja – czyli kłopot i zmartwienie

Francois Hollande był pierwszym szefem państwa francuskiego, który porzucił starą tradycję samolubnej polityki Paryża wobec Moskwy, stając się rzecznikiem wspólnego europejskiego działania na wschodzie. Fakt, że Hollande podjął się zgłoszenia kandydatury Donalda Tuska na kluczową unijną posadę, jest i pozostanie zapewne na długie lata ewenementem we francuskiej polityce.

Cécile ZERVUDACKI: Stulecie Europy. O tym, jak niewygodnie jest być Indoeuropejczykami i nie potrafić nimi pozostać  
Cécile ZERVUDACKI

Cécile ZERVUDACKI

Stulecie Europy.
O tym, jak niewygodnie jest być Indoeuropejczykami i nie potrafić nimi pozostać  

Musimy bez zbędnej zwłoki przywrócić honor polityce. Oczywiście globalny wymiar handlu dobrami i przemieszczania się ludzi wymaga przemyślenia nowych ram politycznych. Ale zacznijmy wpierw od inwentaryzacji narzędzi, którymi dysponujemy. Nie sądzę, żebyśmy musieli wyrzucać do lamusa stare dobre państwo w stylu westfalskim, z jego umiłowaniem narodu i nieufnością wobec mocarstw. I sprawmy, żeby Unia Europejska stała się… Indoeuropejska.

Cécile ZERVUDACKI: 'The Times They are A-Changin' ou de l'inconvénient d'être indo-européens et de n'avoir pas su le rester
Cécile ZERVUDACKI

Cécile ZERVUDACKI

'The Times They are A-Changin' ou de l'inconvénient d'être indo-européens et de n'avoir pas su le rester

Nous avons à rendre d’urgence son honneur au politique face à l’économique. Que l’élargissement planétaire du commerce des choses et de la circulation des hommes demande de penser de façon neuve les cadres du politique est une chose certaine. Mais commençons par faire l’inventaire de nos outils. Il n’est pas sûr que le bon vieil Etat de type westphalien, avec son amour de la Nation et sa méfiance des Empires soit à jeter aux oubliettes. Et apprenons à l’Union Européenne à être… Indo-européenne.

Prof. Michał KLEIBER: Do końca historii bardzo daleko
Prof. Michał KLEIBER

Prof. Michał KLEIBER

Do końca historii bardzo daleko

Nie należy kwestionować prawa do wyrażania przez obserwatorów unijnych nawet bardzo krytycznych ocen w stosunku do decyzji podejmowanych w poszczególnych państwach członkowskich, służy to bowiem zawsze wzmacnianiu refleksji polityków na temat podejmowanych działań. Krytycy powinni zdawać sobie jednak sprawę, że robienie kolejnego kroku i grożenie np. poważnymi sankcjami finansowymi jest często problematyczne od strony formalnej, nieskuteczne z punktu widzenia celu, czyli zmiany prowadzonej polityki przez osłabienie poparcia dla aktualnie rządzących, a także potencjalnie fatalne dla całej unijnej wspólnoty.

Charles GAVE: Dwie koncepcje Europy. I konieczność zawrócenia w stronę Europy narodów i pomocniczości
Charles GAVE

Charles GAVE

Dwie koncepcje Europy.
I konieczność zawrócenia w stronę Europy narodów i pomocniczości

Jedynym wyjściem, aby zachować Europę taką, jaką kocham, to znaczy Europę różnorodności, jest doprowadzenie do tego, co nazywam bruxitem (czyli do wyjścia Brukseli z Europy), i zniesienie wszystkich tych niedemokratycznych tworów, odrzucanych przez europejskie narody bez wyjątku. I zawrócenie, powoli, w stronę Europy narodów i w stronę pomocniczości – pisze Charles GAVE.

Charles GAVE: Les deux conceptions de l’Europe
Charles GAVE

Charles GAVE

Les deux conceptions de l’Europe

La seule solution, pour conserver l’Europe que j’aime , c’est-à-dire celle de la diversité,  est de procéder à ce que j’ai appelé le Bruxit (sortir Bruxelles de l’Europe) et de supprimer toutes ces créations non démocratiques dont pas un Peuple Européen ne veut. Et de retourner tranquillement à l’Europe des Nations et à la subsidiarité.

Michał KŁOSOWSKI: Małe kraje, wielka wolność
Michał KŁOSOWSKI

Michał KŁOSOWSKI

Małe kraje, wielka wolność

Obserwując obchody 100-lecia niepodległości naszych sąsiadów, trudno nie zadać sobie pytania, w jaki sposób my, Polacy, będziemy celebrować niepodległość naszej ojczyzny. Czy uda nam się razem powiedzieć: tak, najważniejsza jest dla nas Polska? Czy w obliczu coraz bardziej jaskrawych podziałów pokoleniowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych uda się odnaleźć coś, co 11 listopada połączy Polaków?

Prof. Jean-Marc DANIEL: Stulecie Europy. Wspólnie, bez wypominania dawnych nienawiści
Prof. Jean-Marc DANIEL

Prof. Jean-Marc DANIEL

Stulecie Europy.
Wspólnie, bez wypominania dawnych nienawiści

W tym roku obchodzimy nie tylko setną rocznicę końca pierwszej wojny światowej, który oznaczał upadek Austro-Węgier, ale także pięćdziesiątą rocznicę Praskiej Wiosny, warszawskiego Marca i potępienia przez Rumunię polityki ZSRR wobec Czechosłowacji. To także czterechsetna rocznica defenestracji praskiej i początku wojny trzydziestoletniej, która odcisnęła trwałe piętno na losach Europy Środkowej. Cały sens obchodów rocznic 1618, 1918 i 1968 roku powinien osadzać się na patrzeniu w przyszłość, a nie tylko na wypominaniu dawnej nienawiści.

Jean-Marc DANIEL: L'Est et l'ouest de l'Europe
Prof. Jean-Marc DANIEL

Prof. Jean-Marc DANIEL

L'Est et l'ouest de l'Europe

L’Europe s’est beaucoup déchirée mais elle a toujours espéré un retour à la pax romana. La solidité de l’Union européenne repose sur sa capacité à incarner cette espérance, à permettre enfin, après tant de guerres et violence, l’affirmation d’une nouvelle pax romana. Le danger est que cette nouvelle pax romana se révèle n’être en fait qu’une pax americana.

Kersti KALJULAID: Estońska „universitas”. Naród, który tożsamość czerpie z Uniwersytetu
Kersti KALJULAID

Kersti KALJULAID

Estońska „universitas”.
Naród, który tożsamość czerpie z Uniwersytetu

Niegdyś przybyło tu wielu polskich studentów, kiedy rosyjski car zamknął polskie uniwersytety po powstaniu listopadowym. Do czasu uzyskania przez Polskę niepodległości studiowało w Tartu kilka tysięcy Polaków, zdobywając wykształcenie, by stać się lekarzami, prawnikami, nauczycielami i rolnikami. Największe polskie stowarzyszenie, Polonia, powstało tutaj, w Tartu, 190 lat temu.

Chantal DELSOL: La révolution conservatrice en Europe de l'Est
Prof. Chantal DELSOL

Prof. Chantal DELSOL

La révolution conservatrice en Europe de l'Est

Les sociétés d’Europe centrale se rebellent contre une modernité que voudraient leur imposer l’Union européenne. Au fond, il s’agit toujours de combattre le matérialisme, la décadence des mœurs, l’universalisme excessif, pour défendre l’enracinement, la spiritualité éthique, et les identités.

Chantal DELSOL: Rewolucja konserwatywna przechodzi przez Europę
Prof. Chantal DELSOL

Prof. Chantal DELSOL

Rewolucja konserwatywna przechodzi przez Europę

Rewolucja konserwatywna jest reakcją na obrzydzenie współczesną ewolucją w stronę kapitalizmu i materializmu. Jest nurtem tych, którzy myślą, że proces modernizacji zagraża podstawowym wartościom i zasadom – pisze Chantal DELSOL