Jan ROKITA

Filozof polityki. Absolwent prawa UJ. Działacz opozycji solidarnościowej, poseł na Sejm w latach 1989-2007, były przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Dziś wykładowca akademicki.

Ryc.: Fabien Clairefond

Jan ROKITA: Opuszczenie i wymazywanie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Opuszczenie i wymazywanie

Opuszczenie przez sojuszników i idące w ślad za nim wymazywanie narodu i jego kultury przez okupanta – to jest największa zbiorowa trauma Polaków, sięgająca nawet głębiej niż dzieje II wojny światowej. A także sam rdzeń polskiej wrażliwości na świat.

Jan ROKITA: Abandon et effacement
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Abandon et effacement

L’abandon par les Alliés et l’effacement consécutif de la nation et de sa culture par les forces d’occupation – c’est le plus grand traumatisme collectif des Polonais, plus profond encore que l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi le cœur même de la sensibilité polonaise au monde.

Jan ROKITA: Залишення та стирання
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Залишення та стирання

Покинута союзниками і подальше стирання нації та її культури державою-окупантом – це найбільша колективна травма поляків, яка сягає навіть глибше, ніж історія Другої світової війни. А також серцевина польської чутливості до світу.

Jan ROKITA: Abbandono e cancellazione
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Abbandono e cancellazione

L’abbandono da parte degli Alleati e la conseguente cancellazione di una nazione e della sua cultura da parte di una potenza occupante: questo è il più grande trauma collettivo dei polacchi, che va ancora più in profondità della storia della Seconda Guerra Mondiale. E anche il cuore della sensibilità polacca verso il mondo.

Jan ROKITA: Abandonment and obliteration
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Abandonment and obliteration

The abandonment by the Allies and the subsequent erasure of a nation and its culture by an occupying power – this is the greatest collective trauma of the Poles, going even deeper than the history of the Second World War. And also the very core of Polish sensitivity to the world.

Jan ROKITA: Abandono y supresión
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Abandono y supresión

El abandono por parte de los Aliados y el posterior borrado de una nación y su cultura por parte de una potencia ocupante: éste es el mayor trauma colectivo de los polacos, que va incluso más allá de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y también el núcleo mismo de la sensibilidad polaca ante el mundo.

Jan ROKITA: Nasza wspólna dziejowa ojczyzna
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Nasza wspólna dziejowa ojczyzna

Z każdym dniem bohaterskiej obrony wolności Ukrainy tamta dawna, piękna, choć naznaczona tyloma wadami wspólna Rzeczpospolita na powrót staje się wspólną dziejową ojczyzną Polaków i Ukraińców.

Podcasty Najważniejsze. Jan ROKITA: Nasza wspólna dziejowa ojczyzna
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Nasza wspólna dziejowa ojczyzna

Zapraszamy do wysłuchania artykułu pt. “Nasza wspólna dziejowa ojczyzna”, Jan ROKITA w podcaście “Wszystko co Najważniejsze”.

Jan ROKITA: Francja – czyli kłopot i zmartwienie
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Francja – czyli kłopot i zmartwienie

Francois Hollande był pierwszym szefem państwa francuskiego, który porzucił starą tradycję samolubnej polityki Paryża wobec Moskwy, stając się rzecznikiem wspólnego europejskiego działania na wschodzie. Fakt, że Hollande podjął się zgłoszenia kandydatury Donalda Tuska na kluczową unijną posadę, jest i pozostanie zapewne na długie lata ewenementem we francuskiej polityce.

Ян Рокіта: Наша спільна історична Батьківщина
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Наша спільна історична Батьківщина

З кожним днем героїчного захисту свободи, ця давня, прекрасна, хоч назначена стількома вадами спільна Річ Посполита стає знову спільною історичною батьківщиною поляків і українців. Як говорить хоробрий президент Володимир Зеленський з оточеного Києва: «Так насправді ми вже не маємо кордонів з дружньою нам Польщею, тому що всі разом знаходимось по стороні добра».

Jan ROKITA: Zielone przeobrażenie polskiej prowincji
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Zielone przeobrażenie polskiej prowincji

Najważniejszy współczesny wymiar zapóźnienia cywilizacyjnego i niższej jakości życia prowincji wynika z brudu i skażenia przestrzeni publicznej, które sprawiają, że owa przestrzeń na polskiej prowincji bardziej przypomina Sycylię niźli cywilizowaną wieś niemiecką. A także z absolutnej dominacji zatrutej chemicznie produkcji rolnej.

Jan ROKITA: Pucz imitowany
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Pucz imitowany

Dla Polaków owe osiem lat, które rozpoczął imitowany pucz 13 grudnia – to najczarniejszy czas w ciągu życia poprzedniego pokolenia. Nie tylko czas przemocy, pełnych więzień i skrytobójczych mordów, ale także degradacji jakości życia i ruiny ekonomicznej.

Jan ROKITA: Imitovaný puč
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Imitovaný puč

Polsko je dobře známé jako země neobvyklých politických experimentů. Je tomu tak už od 17.–18. století, kdy si tvrdošíjně bránilo svobodné republikánské zřízení, a to povestfálské Evropě – jež se přetvářela na dominium absolutistů – navzdory. Koncem 20. století takovým experimentem byla Solidaritu, která byla jedinečným, protože úspěšným pokusem o nenásilnou vzpouru proti sovětskému impériu. To, co se v Polsku odehrálo přesně před čtyřiceti lety – 13. prosince 1981 –, mělo za cíl tento „solidaritní“ experiment potlačit. Avšak samo o sobě to také bylo jistým experimentem, jen tedy realizovaným polskými komunisty a – jak se později ukázalo – dosti nešťastným.

Jan ROKITA: Putsch imitato
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Putsch imitato

Per i polacchi, quegli otto anni iniziati con l’imitazione del putsch del 13 dicembre furono il periodo più buio della vita della generazione precedente. Non solo un periodo di violenza, di carceri colme e di uccisioni segrete, ma anche di degrado della qualità della vita e di rovina economica.

Ян РОКИТА: Путч имитированный
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Путч имитированный

Для поляков эти восемь лет, начавшихся имитированным путчем 13 декабря – это самое черное время за всю жизнь предыдущего поколения. Не только время насилия, полных тюрем и скрытых убийств, но также и деградации качества жизни и экономического упадка.

Jan ROKITA: My – muzyczni melancholicy
Jan ROKITA

Jan ROKITA

My – muzyczni melancholicy

Nowa polska forma, w kształcie, w którym przetrwała do dziś dnia, zbudowała się na romantycznej melancholii, egzaltacji, marzeniu… Innej polskości w muzyce po prostu już nie znamy.

Jan ROKITA: La imitación de un golpe de Estado
Jan ROKITA

Jan ROKITA

La imitación de un golpe de Estado

Para los polacos, esos ocho años que empezaron con la imitación de golpe de Estado del 13 de diciembre fueron la época más oscura durante la vida de la generación anterior. No solo fueron tiempos de violencia, cárceles repletas y asesinatos llevados a cabo en secreto, sino también de degradación de la calidad de vida y de ruina económica.

Jan ROKITA: Fake Coup
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Fake Coup

For the Poles, those eight years started by the fake coup of 13 December, the darkest hours in the lives of the previous generation. Not only was it time of violence, full prisons, and assassinations, but also time of degraded quality of life and economic ruin.

Jan ROKITA: Une imitation de putsch
Jan ROKITA

Jan ROKITA

Une imitation de putsch

Le mouvement Solidarnosc est né au « bon » moment et au très « bon » moment il a perdu son premier télescopage avec les communistes.